Topmenu

Kerkmensen

In deze rubriek wordt niet alleen melding gemaakt van het gaan en komen van predikanten, pastoors en pastoraal medewerkers, maar ook van jubilea van kosters, organisten en andere mensen binnen het kerkelijk leven in Zeeland. Dit betreft ook gemeenten die niet behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Tim Bouwsma 25 jaar organist

Gemeente zingt Tim Bouwsma toe

Tim Bouwsma is na de dienst van zondag 29 juli 2018 in de middeleeuwse kerk van Ritthem in het zonnetje gezet. Dat gebeurde omdat hij een kwart eeuw lang actief is als kerkorganist. Ouderling Wim Staat sprak hem toe. Hij memoreerde dat Tim augustus 1993 voor het eerst optrad. Dat gebeurde op het orgel van de intussen voormalige Christelijke Gereformeerde Eben Haëzerkerk in Vlissingen. Daarna begon hij ook medewerking te verlenen aan de diensten in verpleeghuis Der Boede in Koudekerke.
Tim is vervolgens aangesteld in Ritthem, gevolgd  door het buurtdorp Nieuw- en Sint Joosland   Hij is ook een vaste waarde in de Gereformeerde kerk van Arnemuiden en Hervormde kerk De Levensbron in Goes.

Hieronder enkele fragmenten uit de toespraak:
,, Het komt voor dat Tim 4 diensten begeleidt op één zondag. Daar gaat dan veel studie aan vooraf, soms tot zaterdagavond laat. Dan kan het voorkomen dat hij op zondagavond  concludeert: ‘zo het weekeind is ook weer begonnen’.,,Beste Tim, hartelijk dank voor de trouw die jij aan ons betoont. Door jouw spel moet je wel meezingen. Door jouw wijze van voorspelen en jouw manier van harmoniseren slaag je er zelfs in om liederen waarvan ik denk ‘oei, dat wordt moeilijk’ de gemeente op het juiste spoor te zetten.”
,,Jij bent een bescheiden mens. Je weet je afhankelijk van de Allerhoogste.  Aan Hem komt alle lof toe. Intussen brengen wij jou ook een huldeblijk uit dankbaarheid omdat jij als muzikant een instrument mag zijn in de eredienst. We zijn dankbaar dat je liederen zo speelt dat de inhoud nog meer betekenis krijgt  We hopen dat het God het geven zal dat je nog tot in lengte van vele jaren Zijn lof mag verkondigen door de orgelmuziek.”
Tim kreeg vervolgens bloemen en bonnen overhandigd door ouderling Kees Simons. De gemeente zong hem tot slot a capella Psalm 146 : 1 en 3 toe op de wijs van Johannes de Heer.

Nieuwe pastor in Zeeuws-Vlaanderen

Kerk Zuiddorpe

De redactie ontving het volgende bericht van de H. Mariaparochie Walcheren: ,,Om de pastorale teams van de parochies in Zeeuws- Vlaanderen te versterken heeft de bisschop van Breda aan kapelaan Jochem van Velthoven gevraagd een benoeming in deze regio ter aanvaarden. Jochem van Velthoven heeft dit geaccepteerd. Hij wordt met ingang van 15 oktober 2018 benoemd als kapelaan in de parochies van Zeeuws Vlaanderen.
Vanuit de Elisabeth-parochie van Terneuzen, waar hij gaat wonen, zal hij ook werkzaam zijn in de twee andere parochies van Zeeuws-Vlaanderen. Pastor Wiel Wiertz blijft pastoor van de drie parochies. Jochem van Velthoven is en blijft voor één dagdeel per week werkzaam voor het diocesaan tiener- en jongerenpastoraat.
Aan andere pastorale beroepskrachten in de parochies van Zeeuws-Vlaanderen wordt gevraagd taken te gaan uitvoeren in heel Zeeuws-Vlaanderen. Die verbrede inzet kan de vacatures die ontstaan zijn zoveel mogelijk opvangen.
Sinds november 2015 was Jochem van Velthoven kapelaan in het pastoraal team van de zes parochies van het samenwerkingsverband Alphen-Gilze. Zijn benoeming in Zeeuws-Vlaanderen betekent dat hij afscheid neemt van deze parochies. De besturen van de parochies van de regio Alphen-Gilze spreken met bisschop mgr. Liesen over de invulling van de ontstane vacature

 

Peter van Bruggen wordt dominee in Westkapelle

Moriakerk

WESTKAPELLE – ds. L. P. J.  (Peter) van Bruggen wordt de nieuwe predikant van de Protestantse Gemeente Westkapelle. Hij is nu nog verbonden aan de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao, die diensten houdt in de Fortkerk in Willemstad.

Van Bruggen was voor hij aan Willemstad werd verbonden werkzaam als predikant bij Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) en als aalmoezenier/justitie bij de gevangenis in Brugge. Hij volgt in de Moriakerk van Westkapelle ds. G. M. van der Linden op, die op 4 juni 2017 afscheid nam wegens emeritaat.

Fons van Hees volgt Paul de Maat op

VLISSINGEN –  Paul de Maat neemt op zondag 8 september afscheid als pastoor op Walcheren. Hij wordt opgevolgd door pastoor Fons van Hees, die werkzaam is op de Bevelanden en op Schouwen-Duiveland.

Het nieuws over de benoeming en het afscheid wordt gemeld in de Nieuwsbrief van de Heilig Pater Damiaanparochie. Hieronder de tekst van het bericht:

Fons van Hees (l) en Paul de Maat

,,De bisschop van Breda Mgr. Dr. Jan Liesen heeft na overleg met pastoor drs. Paul De Maat en pastoor drs. Fons Van Hees per brief van 25 juni jl. het volgende bekend gemaakt: De bisschop heeft meermaals met pastoor De Maat gesproken over de voortzetting van zijn werkzaamheden in het samenwerkingsverband Boven de Schelde, waar hij pastoor is van de H. Maria Parochie Walcheren en parochievicaris van de H. Pater Damiaanparochie. Na het laatste gesprek heeft pastoor De Maat te kennen gegeven, op grond van zijn leeftijd, zijn benoemingen terug te geven. Bijgevolg heeft de bisschop per 1 juli jl. pastoor De Maat onder grote dankzegging eervol ontslag verleend als pastoor van de H. Mariaparochie Walcheren en als parochievicaris van de H. Pater Damiaanparochie. Pastoor De Maat heeft veel betekend voor het pastoraat in deze beide parochies. De bisschop is hem ook zeer erkentelijk voor de andere priesterlijke werkzaamheden die pastoor De Maat in het bisdom heeft verricht.

Pastoor De Maat zal zijn priesterlijke assistentie echter blijven verrichten in de bediening van de sacramenten en het voorgaan in de eucharistievieringen.

In een soortgelijk schrijven per 25 juni jl. heeft de bisschop pastoor Fons Van Hees eraan herinnerd, dat deze bereid zou zijn pastoor De Maat op te volgen in geval deze met emeritaat zou gaan. Nu dit een feit is, heeft pastoor Van Hees deze opvolging aanvaard en is hij per 1 juli jl. benoemd tot pastoor van de H. Maria Parochie Walcheren, met voortzetting van zijn benoeming tot pastoor van de H. Pater Damiaanparochie op de beide Bevelanden en Schouwen Duiveland. De bisschop is beide pastoors dankbaar voor deze overdracht.

Tot zover de bekendmaking door de bisschop van Breda. De overdracht van het pastoorsambt zal plaats vinden tijdens een eucharistieviering te Middelburg, in de kerk van de H.H. Petrus en Paulus op zaterdag 8 september as. om 19.00 uur. Vicaris drs. Paul Verbeek zal de overdracht verrichten.
Marianne Cazemier, vice-voorzitter H. Maria Parochie Walcheren
Fons van Hees, pastoor-voorzitter H. Pater Damiaanparochie en H. Mariaparochie.”

Klaas Hendrikse overleden

MIDDELBURG – Dominee Klaas Hendrikse is dinsdag 26 juni 2018 overleden op 70-jarige leeftijd. Hij werd 15 januari 1984 verbonden aan de vrijzinnige Hervormde gemeente in Zierikzee. Vanaf 12 maart 1989 was hij eveneens predikant van de Koorkerkgemeente in Middelburg.
Hendrikse trok veel aandacht met zijn boeken ‘Geloven in een God die niet bestaat’ (2007) en ‘God bestaat niet en Jezus is zijn zoon’ (2011). Critici begonnen een tuchtprocedure, maar die kwam niet verder dan de classis Zierikzee. Klaas Hendrikse ging in 2012 met emeritaat. Hij is op 3 juli begraven in Middelburg.

PG Veere-Gapinge krijgt dominee-musicus-cineast

Kleine Kerk Veere

Kleine Kerk Veere

VEERE/GAPINGE – Jouke Droogsma uit het Friese Drogeham heeft het beroep aangenomen dat de Protestantse gemeente Veere-Gapinge op hem uitbracht. De 25 mei 1960 geboren predikant  verbond zich op 5 september 1999 aan de Gereformeerde kerk van Ee. Van 2 september 2007 was hij verbonden aan de Protestantse gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsinge, waarna hijop 4 maart 2012 intrede deed in Drogeham. De gemeente Veere-Gapinge was vacant sinds het vertrek van dominee Gerrit Klein in juni 2017. Droogsma is behalve predikant ook musicus. Zo was hij betrokken bij de rockband Changes. In eigen beheer maakte hij samen met catechisanten de 75 minuten durende film Karka. Deze handelt  over een groep vrouwen die in de Middeleeuwen op de vlucht zijn. Met oudere gemeenteleden maaktge hij een rolprent over de Tien Geboden.

Leo Molenaar verruilt Yerseke voor Bruinisse

Rehobothkerk Yerseke

BRUINISSE – Dominee  A. L. (Leo) Molenaar van de Hervormde gemeente Rehoboth in Yerseke wordt de nieuwe predikant van de Hervormde gemeente Bruinisse, zo meldt de website www.dominees.nl  Hij heeft zondag 3 juni 2018 zijn gemeenteleden bekendgemaakt dat hij het beroep heeft aangenomen dat laatstgenoemde gemeente op hem had uitgebracht. Molenaar werd 26 augustus 2012

Hervormde Kerk Bruinisse

verbonden aan Rehoboth-gemeente in Yerseke. In die plaats bestaan ook de Hervormde gemeente die bijeenkomt in de oude kerk aan het Kerkplein en de Gereformeerde kerk, die diensten houdt in het gebouw aan de Damstraat 20. Leo Molenaar (geb. 30 januari 1969) wordt in Bruinisse de opvolger van  Floris den Oudsten, die 23 juli 2017 intrede deed in de Gereformeerde kerk van Enter (Ov.)

 

 

Slager nieuwe dominee GKV Zaamslag

Kerk Zaamslag

ZAAMSLAG – Dominee P. (Piet) A. Slager wordt de nieuwe predikant van de Gereformeerde  Kerk Vrijgemaakt (GKV) in Zaamslag. Hij wordt daar de opvolger van Ruard Stolper .

Slager is  dominee van de gemeenten Kantens en Middelstum in de provincie Groningen, waaraan hij is verbonden sinds 2 september 2009.

Leo Peeters halve eeuw priester

Kwadendamme 2 juni 1968

Vijftig jaar geleden, op 2 juni 1968, werd Kwadendammenaar Leo Peeters door Mgr. Hubertus Ernst in onze dorpskerk tot priester gewijd. Dat was niet slechts een bijzondere gebeurtenis omdat het de eerste en voorlopig enige in Kwadendamme geboren en getogen priester betrof, het was ook bijzonder omdat de wijding niet zoals gebruikelijk plaatsvond in de Antoniuskathedraal in Breda, maar in de Bonifaciuskerk in Kwadendamme. Die fungeerde dus op die dag als een echte kathedraal. Een halve eeuw later, op zondag 18 juni 2018, keert pastoor Peeters naar zijn geboortedorp terug om daar samen met genodigden en belangstellenden zijn priesterjubileum te vieren. De viering begint om 11.00 uur

Dominee gezocht in Terneuzen/Biervliet/IJzendijke

De Protestantse Gemeente te Terneuzen en de Hervormde Gemeente Biervliet-IJzendijke-Hoofdplaat zijn gezamenlijk op zoek naar een predikant m/v (1,0 fte).

Nieuwland en Ritthem krijgen predikant uit Zwitserland

Scriba Jannie Janse uit Ritthem overhandigde de beroepingsbrief aan Pascal Handschin. In het midden Thira Handschin-van der Stel

NIEUW- EN SINT JOOSLAND/RITTHEM  – Pascal Handschin uit Middelburg wordt de nieuwe dominee van de Protestantse gemeenten van Nieuw- en Sint Joosland en Ritthem. Het gaat om een betrekking van 50 procent. Handschin is vorig jaar ook al aangesteld als havendominee in Vlissingen Oost (40 procent). Hij krijgt zodoende als voorganger ter land en ter zee een aaneengesloten  werkgebied.

De leden van de kerken hebben onlangs unaniem ingestemd met de komst van dominee Handschin. Hij wordt zondag 3 juni door dominee Jan Nauta uit Middelburg tot predikant bevestigd in de kerk van Nieuwland en houdt vervolgens zijn intredepreek. Die dienst begint om 14.30 uur. Aan de zo genoemde handoplegging nemen diverse predikanten deel, onder wie Elly Bouman uit Roeselare, die van september 2008 tot september 2016 werkzaam was in Ritthem en Nieuwland.

Pascal Handschin (29) is in Zwitserland geboren. Hij is afgestudeerd aan de Theologische Faculteit van de Universiteit Bern en heeft ook een jaar colleges gevolgd in Leiden.

 

Arie van der Maas wordt eerste classispredikant

THOLEN – Dominee Arie van der Maas uit Wemeldinge wordt met ingang van 1 september 2018 classispredikant van de classis Delta. Een classis is een bovenplaatselijke vergadering met afgevaardigden vanuit lokale gemeenten. 74 classes zijn opgegaan in 11 nieuwe en elk van deze regio’s krijgt een volledig vrijgestelde predikant om geestelijk leiding te geven aan het kerk-zijn in het gebied. Classispredikant is een nieuwe functie binnen de Protestantse Kerk.

De bestuurlijke reorganisatie en de nieuwe functie van classispredikant hangen samen met de doelstellingen van het poces Kerk2025 waarmee de Protestantse Kerk deze jaren intensief bezig is. Het gaat er daarbij onder meer om onnodige bestuurlijke balast kwijt te raken om zo nog beter toe te komen aan het hart van het kerk-zijn: geloven, hopen en liefhebben, vanuit het evangelie van Jezus Christus.

Ds. Arie van der Maas (1965) is geboren en getogen in Oosterland op Schouwen-Duiveland en studeerde theologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij is gehuwd en heeft vier kinderen. Momenteel is hij predikant van de Protestanse gemeente Driewegen – Ellewoutsdijk – Ovezande en van de Protestantse gemeente te Hoek, beide voor 50% van zijn werktijd. Van der Maas werkte eerder buiten de kerk als projectmanager bij NV Economische Impuls Zeeland en was daarvoor predikant te Wemeldinge en Kattendijke en ook al in Hoek. Hij spande zich de afgelopen jaren bijzonder in voor samenwerking tussen kleine gemeenten in de Zak van Zuid – Beveland en voor de bijzondere uitdagingen waar de Protestantse gemeente van Hoek voor stond, in het bijzonder door de kerkbrand op nieuwjaarsdag 2015.

Een classispredikant krijgt vooral als taak om gemeenten, predikanten en kerkelijk werkers in het gebied te ondersteunen bij hun roeping. Hij of zij zal dit doen door vanuit een ‘herderlijke opdracht’ periodiek bezoeken te brengen aan kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers en daarbij aandacht te vragen voor het hart van het kerk-zijn. Tevens is hij een centrale persoon op het moment dat zich belemmeringen voordoen in het functioneren van kerkenraden en predikanten of bij andere lastige vraagstukken in gemeenten. De classispredikant is ook aangewezen om, samen met andere leden van het breed moderamen, aanspreekpunt en ‘gezicht van de kerk in de regio’ te zijn.

De classis Delta omvat de provincie Zeeland en de Zuid-Hollandse Eilanden. Daarin functioneren 160 kerkelijke gemeenten, waaraan 130 predikanten en kerkelijk werkers zijn verbonden. De classicale vergadering van Classis Delta kwam op donderdag 17 mei voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeen in Tholen. Tijdens de bijeenkomst werd niet alleen een classispredikant gekozen maar ook een breed moderamen (dagelijks bestuur). Tot preses (voorzitter) werd gekozen ds. Piet de Graaf uit Zierikzee en als scriba (secretaris) ouderling Piet van den Boogaart uit Oud – Beijerland. Verdere leden van het breed moderamen zijn ouderling Adrie Stolk uit Middelharnis, ouderling Joke Steeneveld – de Meer uit Schoondijke, diaken Ko Kloet uit Goes en ds. Jacobine Scholte – de Jong uit Middelburg.

Oud-predikant Nieuwenhoorn en Hellevoetsluis overleden

NIEUWENHOORN – Dominee Willem Bernhard Douwes (76), is vrijdag 27 april 2018 overleden. Hij werd geboren op 28 mei 1941 in Den Bosch en studeerde theologie in Utrecht. Douwes werd in 1974 hervormd predikant in Nieuwenhoorn, waarna hij zich in 1991 verbond aan Hellevoetsluis (1991). In 1997 werd Douwes predikant in Denderleeuw, voor de Verenigde Protestantse Kerk in België. Hij preekte daar afscheid op 1 oktober 2006.

Jeanine Heezemans kondigt vertrek aan

De redactie ontleent onderstaand bericht van eindredacteur Peter Vrancken aan de nieuwsbrief H. Maria Parochie Walcheren.

Jeanine Heezemans

,,LEWEDORP – Pastoraal werkster Jeanine Heezemans heeft onlangs de besturen van de H. Pater Damiaanparochie in Goes en de H. Maria Parochie Walcheren op de hoogte gesteld van haar voornemen om met ingang van 1 september a.s. ontslag te nemen. De uit Brabant afkomstige pastor is dan bijna tien jaar werkzaam geweest in Zeeland. Ze werd op zondag 21 september 2008 voorgesteld in de kerk van Lewedorp.

Met haar vertrek komt de pastorale zorg in het werkgebied van Boven de Schelde wel heel erg onder druk te staan. In de op 1 januari 2017 ontstane vacature na het vertrek naar Roosendaal van wijlen Bernard van Lamoen is nog steeds niet voorzien. Ria Mangnus is al enige tijd vanwege gezondheidsklachten uitgeschakeld en zal op korte termijn haar werkzaamheden vermoedelijk niet kunnen hervatten.

Het vertrek van Jeanine Heezemans maakt het probleem alleen maar groter. ,,Maar’’, zegt secretaris Jac van Damme van het parochiebestuur, ,,dat probleem heeft onze hoogste aandacht en ligt al sinds vorig jaar bij het bisdom’’. Beslissingen zijn er echter nog steeds niet genomen. Pastor Katrien van de Wiele (Zeeuws Vlaanderen) zorgt voor enige verlichting. Zij is een dag per week werkzaam in de H. Maria Parochie. Merkwaardig is overigens wel, dat een vacature in Roosendaal in zeer korte tijd wel werd ingevuld. Het parochiebestuur wil daar niet op reageren, maar is er wel mee bekend. “

Drie dominees verlaten Zeeland

KRABBENDIJKE/WAARDE/VLISSINGEN – Drie predikant van Gereformeerde Gemeenten (GG) verlaten Zeeland omdat ze een beroep aannamen van buiten de provincie. Dat op zich is al bijzonder en daar komt nog eens bij dat het op dezelfde dag bekend werd, namelijk op maandag 30 april 2018.

Het gaat om Cees Sonnevelt uit Krabbendijke, Durk Wander Tuinier uit Waarde en Gert  Jan Baan uit Vlissingen. Zij vertrekken respectievelijk naar Alblasserdam, Kampen en Rotterdam Zuidwijk.

Kerk en pastorie Gereformeerde Gemeente Krabbendijke

Sonnevelt (geboren op 18 september 1953) begon zijn ambtelijke loopbaan op 18 februari 1981, toen hij werd bevestigd als zendingspredikant voor werk in Nigeria. Hij werd 29 augustus 1990 verbonden aan de GG in Krimpen aan den IJssel. Daarna volgden de gemeenten Veenendaal (11 mei 1995) en Lethbridge (8 juni 2004) alvorens hij zich verbond aan Krabbendijke (19 juni 2012). Lethbridge ligt in de Canadese provincie Alberta. De predikant bedient  in Krabbendijke een gemeente van 2058 leden en doopleden. In Alblasserdam krijgt hij een kudde van 1563 schapen onder zijn hoede.

Tuinier ( 28 april 1964 ) staat sinds 4 december 2013 in  Waarde. Daarvoor was hij verbonden aan Terwolde De Vecht (vanaf 6 september 2001 ) en Aagtekerke (25 april 2007). Hij heeft in Waarde nu nog een gemeente van 808 leden onder zijn hoede en krijgt in Kampen een kudde van 1601 leden te weiden.

Baan (27 december 1968) was sinds maart 2015 verbonden aan de GG Vlissingen. Deze houdt diensten in de Marnixkerk  in West-Souburg. Hij deed 20 september 1995 intrede in Lisse, zijn eerste gemeente. Vervolgens werd hij op 7 maart 2002 zendingspredikant in Irian Jaya. Daarna volgden de gemeenten Kapelle (vanaf 1 februari 2006) en Kalamazoo  in de Amerikaanse staat Michigan (19 juli 2011.  De  huidige gemeente van Baan telt 591 leden, die in Rotterdam-Zuidwijk 324.

Veel meer berichten over wisselingen van geestelijken uit heel veel kerken in Zeeland staan op Kerkmensen

Nieuwe dominee in Nieuwerkerk

HHK Nieuwerkerk (Sirjansland)

NIEUWERKERK –  K. den Boer uit Grafhorst wordt de nieuwe predikant van de ‘Hersteld Hervormde Gemeente Sirjansland’, die diensten houdt in de kerk aan de Ooststraat 16 in Nieuwerkerk (voormalige Gereformeerde Kerk). De verwijzing naar Sirjansland in de naamgeving verwijst naar het ontstaan vanuit de Hervormde gemeente in dat dorp.

De kandidaat heeft het beroep aangenomen dat de gemeente op het uitbracht, zo meldt de website www.dominees.nl

Den Boer volgt dominee P. Verhaar op die in 2015 vertrok naar de gemeente Nieuwaal-Zuilichem.

In Nieuwerkerk zijn behalve de HHK nog drie kerken. De Protestantse dorpskerk aan het Kerkplein 2 wordt bediend door dominee Marjan Riedijk. De Gereformeerde Gemeente aan de Molenstraat 16 is vacant. Datzelfde geldt voor de Gereformeerde Gemeente in Nederland aan de Stationsstraat 9.

Dominee Gijs Post overleden

Catharinakerk Doetinchem

TERNEUZEN – Emeritus-predikant G. (Gijs) P. Post is zaterdag 7 april 2018 op 84 jarige leeftijd overleden. Hij werd 3 november 1933 geboren in Serooskerke. Post was vicaris in Terneuzen (Hervormde Gemeente) vanaf 1959. Hij verbond zich op 12 maart 1961 aan de Hervormde gemeente van Hall, waarna hij op 1 september 1968 intrede deed in Klazienaveen-Zwartemeer. Die gemeente verwisselde hij 11 januari 1976 voor Doetinchem, waar hij dienst deed tot aan zijn emeritering per 1 december 1995.

Begrafenis vrijdag 13 april, voorafgegaan door een dankdienst in de Catharinakerk in  Doetinchem, welke aanvangt om 12.00 uur.

Zippro van Groningen naar Terneuzen

Gereformeerde Gemeente Terneuzen

TERNEUZEN – Johan Zippro  (56) wordt de nieuwe predikant van de Gereformeerde Gemeente.

Zippro,  die sinds 26 juni 2013 in Groningen staat, volgt R. A. M. Visser op die 16 mei 2016 afscheid preekte in Terneuzen wegens vertrek naar Apeldoorn.

De Gereformeerde Gemeente van Terneuzen telde begin dit jaar 468 leden. Die in Groningen 268.

Pastoor Verdaasdonk overleden

Willibrorduskerk

Willibrorduskerk

ZIERIKZEE – Anton Verdaasdonk, die vorige week zijn afscheid aankondigde als pastoor van Schouwen Duiveland, is maandag 2 april overleden op 86-jarige leeftijd. Hij was al enige tijd ernstig ziek. Dat meldt de Nieuwsbrief van de H. Pater Damiaanparochie.

Erik Steegmans, voorzitter parochiekern Schouwen-Duiveland, schrijft:  ,,”Beste medeparochianen en gasten”, met deze woorden begroette pastoor Verdaasdonk ons altijd in onze kerk. Dit zullen we niet meer kunnen horen uit zijn mond. Op tweede Paasdag is hij naar de Hemel geroepen. In zijn afscheidsbrief schreef hij dat hij hoopte dat hij iets voor ons had mogen betekenen. Ik denk dat ik namens vele mensen kan spreken als ik zeg dat hij een hele goeder herder was, die met aandacht en liefde zijn kudde heeft geleid. Voor velen van ons heeft hij juist heel veel betekend. Wij zijn daarom ook heel verdrietig dat hij niet lijfelijk meer bij ons kan zijn, maar we vinden troost in de gedachte dat hij naar de Heer mag gaan.”

De avondwake begint vrijdag 6 april om 19.00 uur in de Willibrorduskerk aan de  Hoge Molenstraat 86 in Zierikzee. De afscheidsdienst begint op zaterdag 7 april om 11.30 uur in de kapel van het zorgcentrum  Park Zuiderhout, Arnold Jansenlaan 46 in Teteringen. (Hier is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.)  Het parochiekoor  uit Zierikzee zal hem met zang bij dit afscheid begeleiden. Na deze dienst volgt de begrafenis op het kerkhof  van de Congregatie bij begraafplaats Zuylen, Tuinzichtlaan 11 in Breda.

Pastoor Verdaasdonk neemt afscheid

ZIERIKZEE – Anton Verdaasdonk  neemt na bijna 35 jaar afscheid van de parochies op Schouwen-Duiveland (Zierikzee e Haamstede). Dat wordt gemeld in de Nieuwbrief van de H. Pater Damiaanparochie van zondag 1 april 2018. In februari werd al bekend dat de pastoor kampt met gezondheidsproblemen. Verdaasdonk maakte zijn afscheid bekend in een persoonlijke brief. De inhoud luidt als volgt:

,,Beste Medeparochianen  – ‘n Vroegtijdig afscheid. Vroeg, omdat ik de 35 jaar graag met U had willen volmaken. Tijdig, omdat mijn gezondheid zegt dat langer doorgaan niet verantwoord is.
Ik doe dat niet met ’n lekker gevoel. Ik heb me op Schouwen-Duiveland altijd goed thuis gevoeld. Maar ik doe het wel met een gevoel van dankbaarheid voor de vele jaren met talloze contacten en mooie vieringen die ik samen met U heb mogen beleven bij blijde en droevige gebeurtenissen.

In het lied  van Huub Oosterhuis zongen we: “Zomaar een dak boven wat hoofden”. Maar onze kerk heeft niet zómaar een dak. Onze parochiegeschiedenis vertelt dat Pastoor Judocus de Man in 1768 twee boerenschuren verbouwde tot deze kerk. En toen er in november 1994 een eind kwam aan een jarenlange restauratie van de kerk, kreeg niet alleen de vloer maar ook het dak een flinke opknapbeurt. Het is dan ook niet zomaar een dak. Het is ook niet een dak boven zomaar wat hoofden. Het is het kloppend hart van de Parochiekern St. Willibrordus, met een deur die naar stilte openstaat.

Met name hier in de kerk vinden wij stilte en rust voor gebed om tot onszelf te kunnen komen en ons leven met zijn mee- en tegenvallers aan God voor te leggen. Hier kunnen wij recht voor God staan, speurend naar hoop en dagenraad. De activiteiten van onze Caritas, de Pola van der Donkstichting en andere missionaire activiteiten, zoals de jaarlijkse Vastenaktie, spreken ons over de noden, vragen en zorgen van medemensen dichtbij en ver van ons vandaan: “Woorden van ver als vallende sterren”. Zo herinnert in deze kerk en parochiekern ons veel van andere werelddelen. “Gods vrij en lichtend woord”, moet immers klinken, gesproken en nagekomen worden, hier en overal.

Vanaf het allereerste begin staat hier een tafel, eerst van hout, nu van steen, het doet er niet toe. Die tafel en wat we daar aan vierden en nog steeds vieren, herinnert er ons voortdurend aan ”dat wij elkaar gegeven zijn”. Hier vierden  en  vieren wij wekelijks de droom  van Gods Rijk van vrede in een wereld waar grote en kleine conflicten aan de orde van de dag zijn. In het vieren van deze droom van vrede overstijgen wij even de kleine wereld van ons dagelijks leven, zijn we “wat niet kan en doen we wat ondenkbaar is met dood en verrijzenis”.

Dit alles óverdenkend en terúgdenkend aan wat is geweest, neem ik nu afscheid van deze kerk en van U. En naar analogie van een uitspraak van Sint Augustinus, zeg ik: “voor U was ik priester en voorganger, mét U was ik christen en medeparochiaan. Gezien mijn gezondheid niet meer zo best is, trek ik me terug. Ik ga nu echt met pensioen om me voor te bereiden op mijn laatste en grote reis naar het Vaderhuis, waarheen ik de voorbije jaren 390 medeparochianen heb mogen begeleiden bij uitvaart, begrafenis en crematie.

Op 15 juli 1983 ben ik onder U komen wonen. Nu ga ik heen, dankbaar voor wat U mij gegeven hebt aan vriendschap en vertrouwen. Dankbaar voor de steun en medewerking aan mijn collega’s in de regio, met name Pastoor van Deurzen, Philip Pontenagel, Vicaris Paul Verbeek, Wiel Hacking en pastoor Fons van Hees.

Toen ik hier kwam wist ik niet waar ik aan begon. Zierikzee en Schouwen-Duiveland waren voor mij net zo nieuw en vreemd als toen ik 1959 in Mozambique begon. Met dit verschil dat ik wel de Mozambicaanse taal heb gesproken en geschreven, maar niet het Zeeuws. Nu weet ik na al die jaren, dat het toch goed is geweest waar ik in 1983 aan begonnen ben. Het was goed, ondanks de fouten die ik  óók gemaakt heb. Daar ben ik me terdege van bewust en daarvoor vraag ik U om vergeving. Door mijn ongeduld, onkunde en zwakte heeft mijn pastoraat zeker haar schaduwzijden gekend. Ik was vaak ook meer pastor dan bestuurder. Maar dankzij uw geduld en wijsheid heeft het licht toch de overhand gekregen en daar ben ik U en Onze Lieve Heer erg dankbaar voor.

Dank ook aan mijn congregatie  die mij al die tijd uitgeleend heeft aan het Bisdom. En heel veel dank aan mijn hulp Coby Bouman, die er, soms op strenge toon, op toezag dat ik netjes voor de dag kwam. Dank ook aan Anneke Wijsman en Jan Doeswijk, mijn contactpersonen tijdens mijn  ziekte en die mij vergezelden naar de artsen. En hartelijk dank aan allen die mij hun beste wensen stuurden.

Dit afscheid is het begin van een mooie herinnering aan de tijd die ik bij U heb mogen doorbrengen als pastor en medeparochiaan. Afscheid nemen is een onvermijdelijke kant van het leven. Je komt op de wereld en je gaat ook weer heen. In die tussenliggende jaren moet je er het beste van maken en je volop geven. En intussen hopen dat je ook wat goede en wijze mensen tegenkomt: dat geluk heb ik gehad.

Wie zijn leven kan zien als een reis, weet dat  je gaandeweg van alles en iedereen moet achterlaten en uiteindelijk het leven zelf. Dit kan een mens droevig stemmen, maar ook dankbaar voor wat je voor elkaar hebt mogen betekenen. En dat wat u voor mij betekent hebt is heel veel geweest.

Hopelijk heb ik ook voor U iets mogen betekenen. Dan kunnen wij in vrede van elkaar afscheid nemen.

Vrede en alle goeds voor U en voor allen die U dierbaar zijn.

  1. Verdaasdonk, em. P. Zierikzee, 27 maart 2018.”

Oud-predikant VEG Goes overleden

Koningskerk VEG Goes

GOES – Dominee Jan van Veen, emeritus predikant binnen de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland (VEG), is 17 maart 2018 overleden op 84-jarige leeftijd.

De predikant  werd 10 januari 1934 geboren in Steenwijk. Na zijn studie aan de Hogeschool van de Evangelische Broedergemeente  werd hij in 1972 predikant van de Evangelische Broedergemeente in Paramaribo. Hij stond daarna in de gemeenten van  Amsterdam (1974) en  Haarlem (1978).  Dominee Van Veen werd in 1980 verbonden aan de Vrije Evangelische Gemeente in Goes. Vervolgens stond hij vanaf  1988 tot aan zijn emeritaat in 1997 aan de VEG Amsterdam-Zuid.

De predikant had zitting in het Comité van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Na zijn emeritering verleende hij bijstand in het pastoraat in Franeker. Om gezondheidsredenen besloot hij zijn werk neer te leggen in 2010.

Op zaterdag 24 maart is de dienst van Woord en Gebed gehouden in de kapel van De Laatste Ee in te Steenwijk. Deze werd geleid door ds Marten Knevel, waarna de begrafenis volgde in Kallenkote.

Dominee Krijger overleden

Kerk ‘s Heer Abtskerke

ARNHEM – Philippus Leander Krijger, oud-predikant in onder meer ’s Heer Abtskerke en Nisse, is vrijdag 9 maart 2018 op 79-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de website www.dominees.nl

Dominee Krijger (geboren 15 maart 1938 in Beverwijk) verbond zich op 2 oktober 1966 aan de Hervormde gemeenten van ’s Heer Abtskerke en Nisse. Daarna werkte hij in de Hervormde gemeenten van ’s Gravenhage-Loosduinen (intrede 17 september 1972) en Velp 7 september 1980. Hem werd per 1 januari 1986 emeritaat verleend. Begrafenis donderdag 15 maart in Rheden. Dienst van  Woord en Gebed op dezelfde dag in de Oude Jan aan de Kerkstraat 56 in Velp. Aanvang  14.00 uur.

Oud-predikant Biezelinge overleden

Ingang kerk Biezelinge

NIJMEGEN – Dominee Leendert Schellevis, oud-predikant van onder meer de vroegere Hervormde  gemeente van Biezelinge. Is woensdag 27 feburari 2018 overleden in Nijmegen. Dat meldt de website www.dominees.nl

Schellevis werd op 8 april 1925 geboren in Monster. Hij deed op 2 juli 1950 intrede als Hervormd predikant in Biezelinge. Vervolgens verbond hij zich aan  Waalwijk (6 maart 1955), Gouda (24 juli 1960), Arnhem (5 november 1967) en opnieuw in Waalwijk (7 april 1974). Schellevis werd 26 juni 1983 benoemd als  docent Nieuwe Testament aan de Protestantse Theologische Hogeschool in Yaounde, in Kameroen, waarna hij 21 september 1987 met emeritaat ging. Schellvis promoveerde in 1978 op een onderzoek naar de christologie van Karl Rahner. Hij was tijdens zijn loopbaan ook lid van het Hervormde Rome-beraad en lid van de Hervormde Raad voor de Zending.

Afscheidsdienst woensdag  7 maart in de De Ontmoetingskerk aan de Meijhorst 7033 in Nijmegen. Aanvang  14.00 uur.

Han Schenau  vertrekt uit Zeeland

J. G. Schenau foto op Twitter

GOES – Dominee J. G. (Han) Schenau van de Christelijke Gereformeerde Kerk  (CGK) in Goes heeft het beroep aangenomen dat op het is uitgebracht door de gemeente van de Ichtuskerk in Nunspeet.  Hij is in Zeeland heel bekend omdat hij behalve in Goes ook in Middelburg heeft gestaan.

Schenau (geboren op 25 mei 1960)  werd 7 april 1989 verbonden aan de gemeente van de Gasthuiskerk. Die verwisselde hij 6 januari 1995 voor de Zuidhovenkerk in Dordrecht. Vervolgens werd hij 22 augustus 2003 verbonden aan de  CGK in Leiden, alvorens op 22 augustus 2007 te worden bevestigd in Goes.

De predikant is binnen zijn kerkverband een vooraanstaande figuur. Hij was meerdere malen eerste scriba van de synode.

Pastor Verdaasdonk ziek

ZIERIKZEE -De gezondheidstoestand van pastor A. Verdaasdonk laat erg te wensen over. Vanwege blaaskanker moet hij momenteel een aantal bestralingen ondergaan.

 

Pastor Verdaasdonk  heeft liever geen bezoek aan huis, maar met een kaartje doet u hem ongetwijfeld een mooi plezier. Hij ervaart zo’n gebaar als een grote steunbetuiging in deze moeilijke periode. U kun het kaartje opsturen naar zijn thuisadres: Regenboogstraat 14, 4301 BT Zierikzee.

Nieuwe dominee Gereformeerd Arnemuiden

Eben Haëzerkerk Arnemuiden

ARNEMUIDEN  – Dominee W. F. (Willem Frank) van de Woestijne heeft het beroep aangenomen dat de Gereformeerde Kerk van Arnemuiden op hem uitbracht. De gemeente was vacant sinds dominee C. Bijman november 2014 afscheid nam wegens emeritaat.

Van de Woestijne (geboren op 9 maart 1975) is geen onbekende in kerkelijk Zeeland. Zijn eerste standplaats was namelijk de Hervormde Waarde, waar hij 23 januari 2005 intrede deed. Hij verbond zich 6 juni 2010 aan de Hervormde gemeente van Strijen.

 

Dominee De Bruijne overleden

Westerkerk in Goes, vroegere standplaats

VROUWENPOLDER – Cornelis Wouter de Bruijne, oud-predikant van onder andere de Gereformeerde Kerk van Gies is zondag 4 februari overleden op de leeftijd  van 86 jaar.

De op 27 juni 1931 in Vrouwenpolder geboren predikant werd na zijn studies theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam kandidaat gesteld in 1957. Op 9 juni van dat jaar verbond hij zich aan de Gereformeerde Kerk van Vries. Daarna volgden de kerken van Waarder (8 oktober 1961), Goes (18 mei 1966)., Enkhuizen (26 augustus 1973) en Enschede. Aan de laatste gemeente was hij verbonden van 26 oktober tot aan zijn emeritering per 4 oktober 1992. Dominee De Bruijne is vrijdag 9 februari begraven in Amersfoort.

Ruard Stolper weg uit Zeeland

Kerk Zaamslag

ZAAMSLAG – Ruard Stolper, predikant van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Zaamslag zal Zeeland verlaten. Hij heeft begin februari 2018 het beroep aangenomen dat op hem was uitgebracht door de gemeente  Rotterdam Zuid  van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Christelijke Gereformeerde Kerk. Hij wordt daar missionair predikant voor de multiculturele gemeente Meer dan Beverwaard.

Stolper werd in Zuid-Afrika geboren. Hij kwam naar Nederland met het doel om theologie te studeren aan de universiteit van zijn kerkgenootschap in Kampen. Daarna verbond hij zich op 13 oktober 2013 aan Zaamslag, zijn eerste gemeente.

’t Hart wordt dominee van HHK Tholen

THOLEN – Kandidaat W. F. ’t Hart uit Leiderdorp heeft het beroep aangenomen dat de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) uit Tholen op hem uitbracht. Dat meldt de website dominees.nl De gemeente was vacant sinds dominee C. J. P. van der Bas januari 2016 een beroep aannam voor zendingswerk in Malawi Hij was sinds mei verbonden aan de gemeente van Tholen, die toen nog was gecombineerd met die van Kruiningen. De Thoolse gemeente komt samen in het Calvijn College ter plaatse.

 

Bernhard van Lamoen overleden

Bernhard van Lamoen

ROOSENDAAL – Pastor Bernard van Lamoen (58) is op 23 december 2017 overleden na een kort ziekbed.

 

De geliefde geestelijke was negentien jaar werkzaam voor de parochies op Walcheren, Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland.

 

Hieronder het bericht dat werd verspreid door de Damiaan-parochie (Bevelanden en Schouwen-Duiveland).

 

 

Oud-predikant Oudelande Ellewoutsdijk overleden

Kerk Oudelande

MAASLAND – Emeritus-predikant Anna Oosterlee is donderdag 6 december 2017 overleden op 90-jarige leeftijd. Zij werd in 1983 kandidaat gesteld in de Nederlandse Hervormde kerk. Vervolgens diende zij vanaf 6 mei 1984 de gemeenten van Oudelande en Ellewoutsdijk.

Dominee Oosterlee werd per 1 mei 1989 eervol ontheven uit de dienst met behoud van bevoegdheden emertius-predikant.

Rouwdienst vrijdag 15 december in de kerk van ’t Woudt. Deze vangt aan om 11.30 uur. Na afloop gelegenheid tot condoleren. Begrafenis in besloten kring.

Jan Hollebek krijgt Erepenning

Jan Hollebek en Corrie, zijn echtgenote foto Peter Mahu

HOEK – De Protestantse Gemeente van Hoek heeft zondag 10 december 2017  afscheid genomen van Jan Hollebek als ouderling – kerkrentmeester. Hij is 44 jaar actief geweest  op allerlei terreinen van het kerkenwerk. Dat gebeurde in de functies ouderling kerkvoogd, penningmeester, ledenadministrateur  scriba. De laatste jaren was hij vooral actief  als projectleider bij de herbouw van de kerk na de brand, Dat deed hij in zijn formele functies als voorzitter en penningmeester van het College van Kerkrentmeesters. Op voordracht van de kerkenraad is hem door de Protestantse Kerk de Erepenning in standaard uitgereikt.

Gelukkig was er niet alleen afscheid. Als ouderlingen – kerkrentmeester zijn bevestigd Kees Biesheuvel (wordt voorzitter  College van Kerkrentmeesters) en Wim de Putter (wordt penningmeester). Mooi is dat de
kerkenraad van PG Hoek na 6 jaar zo voor het eerst weer zonder vacatures is.

Oud-predikant Bruinisse en Vlissingen overleden

Marktpleinkerk, voorheen Gereformeerd, nu van de Protestantse gemeente

HOOFDDORP – Dominee G. den Heeten (Gijsbert) is woensdag 22 november 2017 in Hoofddorp overleden op 85-jarige leeftijd.

De predikant werd  8 november 1932 geboren in Veur (Leidschendam). Na zijn theologische studies aan de e VU in Amsterdam werd Den Heeten in 1961 kandidaat gesteld. Op 18 maart 1962 deed hij intrede in de Gereformeerde kerk van Bruinisse. Daarna volgden  de standplaatsen Rotterdam-IJsselmonde (10 juli 1966), Nieuw-Vennep 4 oktober 1970), Vlissingen 3 augustus 1975 en Hoofddorp (16 augustus 1981. Dominee Den Heeten ging 1 mei 1996 met emeritaat.

Gelegenheid tot afscheid zondag 26 van 14.30-15.30 uur in het uitvaartcentrum van Dun Uitvaartzorg aan de Achterweg 42 in Hoofddorp. Afscheidsdienst maandag 27 juni in de Marktpleinkerk in Hoofddorp. Aanvang 11.00 uur. Na de dienst gaat het te voet naar de Algemene Begraafplaats aan de Hoofdweg in Hoofddorp.

Jolande van Baardewijk neemt afscheid

OOST SOUBURG – Jolande van Baardewijk neemt zondag 26 november 2017 afscheid als predikant van de Protestantse Gemeenten van Oost Souburg en Kleverskerke. Zij heeft het beroep aangenomen dat op haar werd uitgebracht door de Protestantse Gemeente in Duiven (Gelderland).

De afscheidsdienst begint zondag om 14.00 uur in de Open Haven aan het Oranjeplein in Oost Souburg. Aansluitend is er gelegenheid de scheidende predikant de hand te drukken.

 

pknhansweert-schore.nl

Marjan de Vries weg uit Zeeland

BIEZELINGE – Ds. M. M. (Marjan) de Vries heeft het beroep aangenomen dat de Protestantse Gemeente van Naaldwijk op haar uitbracht. Dat meldde op 21 november 20017 het Reformatorisch Dagblad.

Marjan de Vries (29 augustus 1977) is nu nog predikant van de Protestantse Gemeenten van Kapelle-Biezelinge-Eversdijk en Hansweert-Schore. Die combinaties zijn haar eerste gemeenten, waaraan zijn zich verbond op 11 oktober 2015.

Dominee Quak naar Rockanje

Kansel in Kruiningen

KRUININGEN – Dominee William Quak (6 februari 1958) van de Protestantse Gemeente in Kruiningen, heeft het beroep aangenomen dat op hem was uitgebracht door de Hervormde gemeente van Rockanje. Dat meldde maandag de website www.dominees.nl

Quak begon zijn loopbaan in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Daar diende hij de gemeenten Nieuwe Pekela (1983), Ridderkerk (1987) en Meppel (1993). Nadat hij op 6 maart 1996 werd afgezet door de classis Zwolle van de CGK ging dominee  Quak over naar de Nederlandse Hervormde Kerk. Daar werd hij 30 november 1997 namens  de hervormde gemeente ’s-Gravenzande geestelijk verzorger voor verpleeghuis De Kreek en woonzorgcentrum Sonnevanck.

De predikant diende vervolgens de Hervormde gemeente in Vlaardingen (4 juni 1999), de Protestantse gemeente in Axel (1 februari 2004) en de Hervormde gemeente in Nieuwveen (25 september 2005). Vanaf januari 2009 tot december 2011 was Quak directeur van extern mobiliteitsbureau Apostello. Hij werd op 8 januari 2012 verbonden aan de Protestantse gemeente Kruiningen.

De predikant volgt in Rockanje Adriaan Verwijs op, die mei eind augustus 2017 vertrok wegens zijn benoeming tot regiocoördinator Midden-Oosten van de onderwijsorganisatie NET Foundation. De Hervormde gemeente Rockanje telde per 1 januari 2016 583 leden en doopleden. Op dezelfde datum telde de Protestantse gemeente van Kruiningen 694 leden.

Rockanje is een door groen omgeven badplaats op Voorne-Putten met veel natuur. Daaronder is het beroemde natuurgebied Quackjeswater, waar een lepelaarskolonie huist.

Dominee Genuït overleden

VLISSINGEN – Dominee Johan Wilhelm Genuït (22-09-1930), onder meer oud-predikant van de Gereformeerde Kerk in Vlissingen, is dinsdag 14 november 2017 overleden in Sprang-Capelle. Dat meldt de website www.dominees.nl

Na zijn theologische studies aan de VU deed Genuït 29 juni 1958 intrede in de Gereformeerde Kerk van Zevenhoven en Woerdense Verlaat. Daarna volgden de Gereformeerde Kerken van  Drachten 1 juli 1962) Vlissingen (16 februari 1969),  Delft-Abtswoude (2 december 1973) en  Leeuwarden (2 september 1982). Dominee Genuït  ging 1 oktober 1991 met emeritaat.

Begrafenis maandag 20 november in Kampen. Afscheidsdienst: aanvang 15.00 uur in  Bazuinkerk, Cello 1 8265 RL Kampen.

Berto de Graaf overleden

GOES – Dominee L. A. (Lubertus Antonie) de Graaf is zaterdag 11 november 2017 overleden op 71-jarige leeftijd. Hij was reeds geruime tijd ziek. Berto de Graaf genoot vooral bekendheid als dovenpastor van Zuid-Nederland. De bevlogen en beminnelijke predikant was in die hoedanigheid actief sinds 1989 en ging ook na zijn emeritaat nog vele malen voor als dovenpastor. Daarnaast bekleedde hij een groot aantal andere functies, meestal als voorzitter.

Berto de Graaf (geboren 26 december 1945 in Losser) werd na zijn theologische studies aan de VU in Amsterdam op 21 oktober 1973 tot predikant bevestigd van de toenmalige Nederlandse Hervormde gemeente van Oudelande en Ellewoutsdijk. Vervolgens deed hij 8 augustus 1979 intrede in de kerk van Biezelinge. Daarna volgde zijn benoeming tot dovenpastor. Die functie bekleedde hij tot 2004 namens de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Vanaf genoemd jaar was dat namens de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de CGK.

Dominee De Graaf was heel actief aan het bestuurlijke front. Zo was hij voorzitter van de  Provinciale Raad van Kerken  Zeeland, voorzitter Commissie Bezwaren & Geschillen Zeeland  (1990-1992),  voorzitter van de Algemene Classicale Vergadering in Zeeland (2009-2012), voorzitter van het Classicaal Regionaal Overlegorgaan van de PKN in Zeeland (2013-2015) en visitator van het Regionaal College Visitatie Zeeland (2008-2015). De predikant was ook betrokken bij de provinciale werkgroepen ‘Ontmoeting over Drempels’ en  ‘Kerk en Ramp’. Vanaf 2014 was hij regionaal coördinator van de PCOB, terwijl hij ook voorzitter is geweest van de Rotaryclub Goes.

De dankdienst voor het leven van Berto de Graaf wordt vrijdag 17 november gehouden in de Vredeskerk aan de Ds. W. H. van der Vegtlaan 2 in Goes (aanvang) 13.00 uur.  Van 11.30-12.30 uur is daar gelegenheid om afscheid te nemen en te condoleren. Na de dienst volgt in besloten kring de crematieplechtigheid

Wim Staat

Klik hier voor column van Berto de Graaf over de Bijbel in gewone taal. http://monnikenwerk.pzc.wegenerwordpress.nl/opinie/te-gast-berto-de-graaf-hoera-de-bijbel-in-gewone-taal-is-eindelijk-uit/

Egbert Renkema wordt predikant in Gasthuiskerk

Gasthuiskerk

MIDDELBURG – Dominee E. (Egbert) B. Renkema heeft het beroep aangenomen dat de Christelijke Gereformeerde Gasthuiskerk in Middelburg op hem uitbracht. Dat is zondag 12 november meegedeeld tijdens de diensten in de kerk aan de Lange Delft in Middelburg. Hij is sinds 1 juni 2008  predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk Rehoboth-kerk in Hilversum-Oost. Renkema volgt in Middelburg Albert Hakvoort op, die augustus 2015 intrede deed in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Kampen.

Ds. Hendrik Favier overleden

ThomaskerkZierikzee

Thomaskerk Zierikzee

ZIERIKZEE – Dominee H. (Hendrik) Favier, onder meer oud-predikant van de Gereformeerde Kerk in Zerikizee, is vrijdag 10 november 2017 overleden op 84-jarige leeftijd. Dat meldt de website www.dominees.nl

Na zijn theologische studie aan de  VU in Amsterdam werd  Favier (27-09-1933 Zuilen) op 26 oktober 1969 tot predikant bevestigd in Zierikzee (Thomaskerk). Hij verwisselde die gemeente op 26 maart 1974 voor de Gereformeerde Kerk van Enschede en Haaksbergen. Vanaf 26 maart 1978 was hij gemeentepredikant in Enschede. Daarna volgden nog de standplaatsen Capelle aan den IJssel 19 september 1982 en Zaandam (27 januari 1991) alvorens hij per 1 mei 1996 met emeritaat ging. De dankdienst voor zijn leven begint vrijdag 17 november om 11.00 uur in kerk De Lichtkring in Hoofddorp.

Oud-predikant Hoek overleden

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Hoek

HOEK – Dominee J. (Jan) Kruidhof (22-06-1942 Rouveen) is vrijdag 10 november 2017 overleden.

Na zijn studie aan de universiteit aan de Broederweg in Kampen werd hij op 22 juni 1973 bevestigd tot predikant van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Hoek. Daarna stond hij in de gemeenten Hardenberg (10 maart 1979), Drachten-Zuidoost (11 oktober 1987) en Drachten-Zuid/West (1 januari 1999) alvorens hij 4 juni 2007 met emeritaat ging.

Den Ouden vertrekt naar Leerbroek

Maartenskerk Sint Martensdijk

SINT MAARTENSDIJK – Dominee Nelis den Ouden van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) in Sint Maartensdijk heeft het beroep aangenomen dat vanuit Leerbroek op hem was uitgebracht.

De predikant deed 27 februari intrede 2013 in  Sint Maartensdijk. Daarvoor stond hij in de HHK-gemeente in Nieuw- Lekkerland (sinds 25 juni 2008) en de Hervormde gemeenten van  Genemuiden (22 september 2002) en Tholen (25 februari 1998).

Dominee Grashoff overleden

Voormalige Gereformeerde Kerk |Ardenburg

AARDENBURG – Ds M. (Marinus) Grashoff is maandag 30 oktober 2017 overleden op de leeftijd van 91 jaar. Dat meldt de website www.dominees.nl

Grashoff werd 25 juni 1926 geboren in Rotterdam. Hij studeerde theologie aan de VU in Amsterdam en werd 11 september 1955 bevestigd als predikant van de toenmalige Gereformeerde Kerk van Aardenburg. Daarna diende hij de Gereformeerde Kerken van Bleiswijk (intrede 21 juni 1959), Sliedrecht (8 september 1963), Rijswijk Zuid-Holland (19 april 1970) en Barendrecht (10 juni 1979). Dominee Grashoff ging 1 juli 1989 met emeritaat.

Begrafenis zaterdag 4 november in Barendrecht. Dankdienst in de Triomfatorkerk Gebroken Meeldijk 150, 2991 CH Barendrecht. Aanvang 13.30 uur.

Oud-predikant van Biezelinge overleden

Ingang kerk Biezelinge

BIEZELINGE – Dominee H. R. (Henri Riemert) Juch  is zaterdag 28 oktober 2017 op 80-jarige leeftijd overleden in Wageningen. Dat meldt de website www.dominees.nl

Juch werd 16 juni 1937 geboren in Rotterdam. Na zijn studies theologie in Kampen werd hij in 1964 kandidaat gesteld. Op 20 september van dat jaar werd hij tot predikant bevestigd bij de Gereformeerde kerk van Kapelle- Biezelinge. Vervolgens verbond hij zich op 19 januari 1969 aan de Gereformeerde kerk van Hoogeveen. Juch deed 29 september 1974 intreden als predikant van de Gereformeerde kerk van, Bennekom. Per 1 maart 1981 werd hij docent van de Theologische Universiteit Kampen. Daaraan bleef hij verbonden tot aan zijn emeritering op 1 april 2001. Begrafenis vrijdag 3 11 oktober Zwolle. Dankdienst Bevrijdingskerk Wageningen 10.00 uur.

Emeritus priester Joost Adriaansen overleden

Kapel Saint Louis

SAS VAN GENT/TERNEUZEN – Op 5 oktober 2017 is in Oudenbosch emeritus priester Joost Adriaansen overleden. Hij werd geboren op 14
juli 1936 te Steenbergen en tot priester gewijd op 11 juni 1960. Na zijn priesterwijding was hij achtereenvolgens kapelaan in Sas van Gent (1960) en Terneuzen (1965). Vanaf 3 juli 1967 tot aan zijn pensionering was hij moderator en godsdienstleraar aan het Thomas More College in Oudenbosch en had hij mede de pastorale zorg voor de broeders van Saint Louis in het instituut Saint Louis te Oudenbosch. Deze pastorale zorg verleende hij tot de verhuizing van de broeders van Saint Louis naar het Centrum voor wonen en zorg ‘De Zellebergen’ in Oudenbosch met ingang van september 2011.
De plechtige uitvaartdienst was op 10 oktober 2017 in de kapel van Saint Louis te Oudenbosch, aansluitend was de crematie in besloten kring.
(bron: Nieuwsbrief Vicariaat Middelburg)

Dominee Overdulve overleden

AXEL – Dominee ds. C.M. (Cornelis Marinus) Overdulve, 27 september 1929 geboren in Axel is op woensdag 18 oktober 2017 overleden in Zwolle. Dat meldt de website www.dominees.nl

Na zijn studie theologie aan de VU Amsterdam werd hij in 1956 kandidaat-predikant in de Gereformeerde Kerken. Van Overdulve verbond zich op 17 maart 1957 als predikant aan de Gereformeerde Kerk van Hemelum c.a. Vervolgens werd hij 22 oktober 1961 vanuit Middelburg uitgezonden voor de missionaire dienst in Rwanda. Dominee Overdulve deed 3 oktober 1971 intrede bij de Gereformeerde kerk van Pijnacker-Nootdorp en op 7 november 1976 in de classis ’s Gravenhage (evangelisatiearbeid). In 1981 werd hij opnieuw missionair predikant in Rwanda, waarna hij 1 oktober 1990 met emeritaat ging. Afscheidsdienst dinsdag 24 oktober in de Adventskerk, Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle. Aanvang 12.00 uur.

Kerken bidden voor Bernhard van Lamoen

Bernhard van Lamoen

GOES – In de rooms-katholieke kerken van Zeeland boven de Westerschelde is tijdens de viering van zaterdag 21 en zondag 22 oktober gebeden voor Bernhard van Lamoen. Uit onderzoek bleek onlangs dat hij lijdt aan alvleesklierkanker in een vergevorderd stadium.  Van Lamoen was sinds 1 januari 2017 actief in de Sint Norbertusparochie in Roosendaal. Daarvoor was hij lange tijd werkzaam op Walcheren.

In veel kerken werd het volgende gebed uitgesproken: ,,Wij willen bidden voor pastor Bernard van Lamoen,voor zijn vrouw Arminda en voor hun kinderen Joël en Daniële.
Dat zij in deze verdrietige omstandigheden elkaar nabij kunnen zijn,
en dat zij kracht mogen vinden in Gods troostende nabijheid,
ook al voelt het misschien alsof de hemelse Vader verder weg is dan ooit.
Wij bidden dat de tijd die hen nog gegeven is
een tijd mag zijn van onderlinge verbondenheid,
ook met alle andere mensen die hen dierbaar zijn.
Geef, God, dat uw genade en uw kracht gevoeld wordt
door allen die zich verbonden weten met pastor Van Lamoen en zijn gezin.”

Frans Verheijen vervangt tijdelijk Paul de Maat

De redactie van de nieuwsbrief der OLV-parochie Walcheren me;dt het volgende:

Dominee Jolande van Baardewijk naar Duiven

OOST SOUBURG/KLEVERSKERKE –  A. J. C. (Jolande) van Baardwijk heeft het beroep aangenomen dat de gemeente Duiven (Gelderland) op haar uitbracht. Zij was  verbonden aan de Protestantse gemeenten Oost Souburg (01-09-2014) en Kleverskerke (27-08-2014).

Pastoor De Maat tijdelijk uitgeschakeld

Paul de Maat

VLISSINGEN – Pastoor Paul de Maat is onlangs ongelukkig gevallen, waarbij zijn schouder uit de kom geschoten is. Hierdoor kan hij de komende tijd zijn pastorale taken niet uitoefenen. Dat wordt gemeld in de Nieuwsbrief van 22 september 2017 van de Heilige Maria parochie Walcheren. De eindverantwoordelijkheid van het pastoraat van de H. Maria Parochie Walcheren ligt daarom voorlopig bij pastor Ria Mangnus in samenwerking met pastor Ed Visser.

Pastor Noëla Polet  promoveert

Zr Polet (rechts) tijdens viering in Clinge voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast haar Anneloes Steglich (voorheen Gemeenteadviseur van de Protestantse kerk in Zeeland en als consulent geestelijke verzorging voor mensen met een verstandelijke beperking)

NIJMEGEN – Zr. Noëla Polet uit Hulst is donderdag 14 september aan de Radboud Universiteit te Nijmegen gepromoveerd op een lijvig proefschrift: “De weg van Adélaïde Marie Champion de Cicé, Een zoektocht van het hart in bewogen tijden. De promovenda heeft als lid van de “Sociéte’des Filles du Coeur de Marie”  onderzoek gedaan naar het leven en de spiritualiteit van de stichtster van deze orde.

Eind achttiende eeuw stond het religieus leven in Frankrijk er slecht voor. Niet alleen werden kerkelijke goederen door de overheid genaast, ook aan religieuze orden en congregaties werd het bestaansrecht ontzegd. Juist in deze tijd ontstond de ‘Société des Filles du Coeur de Marie”. Deze bestaat uit vrouwen die wel geloften hebben afgelegd, maar geen habijt hebben aangenomen en niet in kloosterverband leven. Een religieuze sociëteit die zich kenmerkt door haar inzet voor mensen in nood en inmiddels wereldwijd is uitgegroeid.

Zuster Polet is geboren in Aalst in Vlaanderen in 1943. Zij volgde een opleiding maatschappelijk werk en ging vervolgens theologie studeren in Leuven. Studie en werk vullen haar leven. Van 1993 tot juli 1996 was zij docent theologie in Addis Abeba, Ethiopië. Na een studie in het pastoraat aan de universiteit van Tilburg werkte zij van 1998 tot 2008 als pastoraal werkster in de regio Oost- Zeeuws Vlaanderen en sedert 200 als docent dogmatische theologie en christelijke spiritualiteit aan de oecumenische Cursus Theologische Verdieping te Goes. Sinds 2008 is Zr. Polet  gepensioneerd maar blijft actief in het geven van cursussen, als docente aan de CTV in Goes en in diverse retraitehuizen in België. Naast haar studie vindt zij ook nog tijd voor het schrijven van literaire teksten, gedichten en proza.

 

Ria Eekman neemt afscheid van toeristenpastoraat

DISHOEK – Na afloop van de laatste viering van dit seizoen op 10 september 2017 is in de Toeristenkerk te Dishoek op gepaste wijze afscheid genomen van Ria Eekman als lid van de werkgroep aldaar. De voorzitster van de werkgroep, Marianne de Veen, memoreerde in haar dankwoord dat Ria, na bijna 30 jaar, het nu tijd heeft gevonden haar uitgebreide werkzaamheden voor het Toeristenpastoraat te beëindigen.

In 1988 werd zij gevraagd lid te worden van de werkgroep. Ria was op dat moment al werkzaam als lector en bij de financiële administratie in de toenmalige Emmanuelparochie te Paauwenburg. Vanaf september 1999 ging Ria als secretaris aan de slag van de werkgroep Toeristenpastoraat Dishoek. Dat werk heeft zij met grote inzet

gedaan. Het secretariaat loopt dan nu ook gesmeerd.

Maar Ria deed meer dan alleen het secretariaat voeren van de groep. Zo verzorgde zij ook het altaar-linnen en de kleding van de priester. Alles werd op tijd gewassen,

gestreken, gestoomd en netjes opgeborgen. In de winter bij haar thuis. Daarnaast was zij de vraagbaak voor iedereen, want zij was van vele markten thuis. Dat gold voor haar

medewerkgroepsleden maar ook voor de voorgangers. Na afloop van de viering werd Ria dan ook in de bloemetjes gezet. Ze kreeg een glazen sculptuur van de werkgroep. Leo Speckens volgt haar op als secretaris van de werkgroep.

 (bron Nieuwbrief Heilige Maria Parochie)

 

Predikant Oosterland overleden

Gereformeerde Gemeente Oosterland

OOSTERLAND – Dominee J. van Belzen (53) van de Gereformeerde Gemeente (GG) in Oosterland is dinsdag 29 augustus 2017 plotseling overleden. Hij werd onwel tijdens een Bijbellezingsdienst in zijn eigen gemeente en overleed na diverse hartinfarcten, zo meldt het Reformatorisch Dagblad.

Van Belzen (21 juli 1964) werd op 6 september 2006 bevestigd als predikant van de GG in Veenendaal. Hij verbond zich 4 juli 2009 aan Urk en stond sinds 27 februari 2014 in de GG van Oosterland. Die gemeente was toen vacant sinds 27 november 1975.

Emeritus-priester Guust de Nijs overleden

IJZENDIJKE – Op 21 juli 2017 is te IJzendijke emeritus-priester Guust (A.A.M.) de Nijs overleden op 93-jarige leeftijd. Dat meldt het Vicariaat Middelburg in de nieuwsbrief van september. De Nijs  werd 6 mei 1924 geboren in de gemeente Hontenisse en tot priester gewijd op 11 juni 1949. Hij was achtereenvolgens was hij kapelaan in Rijsbergen (1950), Ulvenhout (1951) en in het H. Maria Boodschapparochie te Rijen (1963).

De Nijs werd per 1 juli 1971  benoemd tot pastoor van de parochie in Biervliet. Daarbij vervulde hij tevens pastorale taken in de geloofsgemeenschappen te Hoofdplaat, IJzendijke, Groede, Oostburg en Schoondijke. De Nijs ging in 1994 ging met emeritaat. De plechtige uitvaartdienst is op 26 juli gehouden in Terneuzen, waarna aansluitend de begrafenis volgde op het kerkhof bij de H. Martinuskerk te Kloosterzande

Van der Zeeuw doet intrede bij De Fontein

Middelburg – Jaap van der Zeeuw wordt op zondag 10 september de nieuwe voorganger van Baptistengemeente De Fontein in Middelburg. De bevestigings- en intrededienst begint om 14.00 uur in de kerk aan de Kruitmolenlaan 70.

De Fontein was sinds drie jaar vakant. Ds. Van der Zeeuw was sinds 2008 verbonden aan Baptistengemeente ’t Lieniezer in Vroomshoop. Daarvoor was hij voorganger van de gemeente in Hengelo (Ov).

Louis Wüllschleger in de bloemetjes gezet

VLISSINGEN – Dominee Louis Wüllschleger kreeg zondag 20 augustus 2017 bloemen mee van de Protestantse gemeente in Vlissingen, waar hij die dag voorging. Ouderling Wim Heijstek stond bij de mededelingen aan het begin van de dienst stil bij diens 40-jarig jubileum als predikant. Dat was bijna op de kop af vier decennia want Wüllschleger verbond zich op 24 augustus 1977 aan de Hervormde gemeente van Tholen-stad, zijn eerste standplaats.

Heijstek stond kort stil bij de loopbaan van de predikant. ,,Een lange tijd waarop je met plezier en dankbaarheid terugziet”, aldus de ouderling van de Sint Jacobskerk. De predikant werd tijdens het koffiedrinken na de dienst gefeliciteerd door de aanwezigen.

Louis Wüllschleger

Wüllschleger reageerde na de preek op de ‘verrassende woorden aan het begin van de dienst’ die diep bij hem binnen waren gekomen. De predikant zei dat er in de 20 jaar dat hij op verschillende plaatsen in Zeeland werkzaam was ook een speciale band was gegroeid met de kerkelijke gemeente in Vlissingen. En dat terwijl hij in die stad noch predikant was, noch een speciale taak verrichtte.

Terugziend op  veertig jaar ambtelijk werk refereerde Wüllschleger aan de passie van Paulus bij diens arbeid. ,,Ik ben rusteloos aan het werk met maar één doel, namelijk dat Christus gestalte in u krijgt”, zo citeerde de predikant de apostel. ,,Het gaat om de gemeente als het lichaam van Christus in deze wereld. Hoe moeten mensen in de wereld rond ons heen weten wie Christus is? Dat kunnen ze alleen zien als ze naar de gemeente kijken. Daarom is het zo belangrijk dat Christus gestalte in ons krijgt. Het is tegelijkertijd heel bevrijdend, want het betekent dat we niet terecht hoeven te hoeven te komen in de kramp van wat wij allemaal moeten presteren en laten zien. Wij volgen heel eenvoudig Christus in zijn voetsporen en Hij is ons alles”, zo sprak de predikant.

Nadat hij in Tholen had gediend werd Wüllschleger 18 april 1982 predikant van de Hervormde gemeente in ’s Gravenhave alvorens hij zich op 19 januari 1992 verbond aan wijkgemeente De Ontmoeting in Middelburg. Wüllschleger (13 april 1952) was in Zeeland ook actief voor het provinciaal dienstencentrum (PDC). Hij was vanaf 1 januari 2004 scriba van de Protestantse Kerkvergadering (PKV) Zeeland en regionaal adviseur van de classicale vergaderingen in Zeeland. In die hoedanigheden werd hij het in Zeeland het gezicht naar buiten van de PKN.

Wüllschleger was van 5 februari  2010 tot  1 januari 2015 directeur van de zendingsorganisatie IZB, waaraan was verbonden sinds 5 februari 2010.  Hij maakte gebruik van de regeling tot vervroegd uittreden, maar verbond zich 16 april 2017 aan de Hervormde gemeente van Wijk bij Duurstede. Daar volgde hij Piet de Jong op, die daar twee jaar hulpdiensten verrichtte.

Ds. Piet de Jong naar Hervormd Oud-Vossemeer

Hervormde Kerk Oud-Vossemeer

OUD-VOSSEMEER – Dominee P.(Piet) L. de Jong heeft het beroep aangenomen dat de Hervormde gemeente van Oud-Vossemeer op hem uitbracht. Hij zal daar werkzaam zijn als interimpredikant. Dat meldt de website www.dominees.nl De Jong (4 oktober 1947) deed 3 november 1974 intrede bij de Nederlandse Hervormde gemeente in Laar (Duitsland). Die standplaats verwisselde hij 17 augustus 1980 voor Hervormd Asperen. Daarna deed hij 6 juli 1986 intrede in Nunspeet. De Jong verbond zich 16 februari 1992 aan  de Hervormde gemeente Delfshaven en ging per 1 november 2012 met emeritaat. Daarna was hij hulppredikant bij de Hervormde gemeente van Wijk bij Duurstede. De gemeente in Oud- Vossmeer is vacant sinds het vertrek van Jan Willem Scheurwater in april 2013.

 

Dominee Zoodsma overleden

Kerk Nieuwdorp

EINDHOVEN- Dominee Bauke Zoodsma (87), in leven onder meer predikant in ‘s Heerenhoek/Nieuwdorp en Wemeldinge, is zaterdag 12 augustus 2017 overleden. Dat meldt de website www.dominees.nl  Na zijn theologische studie in Utrecht deed hij 18 november 1956 intrede als legerpredikant.

Zoodsma verbond zich 20 oktober 1957 aan de toenmalige Hervormde gemeente van ’s Heerenhoek-Nieuwdorp. Hij deed 24 juni 1962 intrede in de Hervormde gemeente van Wemeldinge. Zoodsma was vervolgens van  12 mei 1968 tot aan zijn emeritaat per 1 februari 1980 geestelijk verzorger van het Diakonessenhuis Eindhoven.

Afscheidsdienst: donderdag 17 augustus in de aula van de begraafplaats Woensel, Baffinlaan 1, 5623 PK Eindhoven.

Dominee Cees van der Zanden overleden

Hofpleinkerk Middelburg

MIDDELBURG – Dominee Cornelis (Cees) van der Zanden is zaterdag 12 augustus 2017 overleden op 79-jarige leeftijd. Hij deed 18 september 1966 intrede in de Gereformeerde Kerk van Pesse (Dr). De predikant wisselde die standplaats per 1 januari voor de Gereformeerde Kerk in Middelburg. Daar was hij verbonden aan de Hofpleinkerk.

Van der Zanden werd in 1975 op eigen verzoek uit het ambt ontheven binnen de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Hij werd toen voorganger van Volle Evangelie Gemeente De Wijngaard in dezelfde stad. Van der Zanden kon zich namelijk niet langer verenigen met de kinderdoop en liet zich overdopen in Kortrijk.

Van der Zanden keerde in 1993 weer terug naar de GKN. Hij deed op 10 januari van dat jaar intrede in Hoogeveen. Vervolgens was hij van 9 mei 1999 tot zijn emeritering per 1 juni 2003 ouderenpredikant in Middelburg.

Gelegenheid tot condoleren: donderdag 17 augustus van 12.30-13.15 uur in de Hofpleinkerk aan Hofplein 13 in Middelburg. Aansluitend begint om 13.30 uur in hetzelfde gebouw de dankdienst voor zijn leven. Ds. Van der Zanden wordt vervolgens in besloten familiekring begraven.

Pastoor Van der Riet (100) overleden

VLISSINGEN – Op donderdag 13 juli 2017 is op 100-jarige leeftijd overleden drs. Wilhelmus (Wim) Cornelis Maria van der Riet. Hij was van 1967 tot 1991 pastoor in Vlissingen. Daarvoor werkte hij als hoogleraar uitleg Oude en Nieuwe testament.

In 1991 vierde hij zijn gouden priesterjubileum in Vlissingen. Hij nam een jaar later afscheid van de parochie en ging met emeritaat. Juni 2016 was hij 75 jaar priester, wat in familieverband werd gevierd. Een aantal parochianen onderhield de afgelopen jaren nog steeds persoonlijk contact met pastoor Van der Riet. Hij Op 19 oktober 2016 bereikte oud-pastoor Van der Riet zijn honderdste verjaardag. Velen kwamen hem feliciteren in zorgcentrum Het Nieuwe ABG in Bergen op Zoom, waar Van Riet verbleef. Onder hen ook burgemeester dr. Frank A. Petter (CDA) van de gemeente Bergen op Zoom.

Afscheid zondag  16 juli 19.00 en 20.00 uur in de aula van uitvaartverzorging Brabant, Heiningen 115 in Bergen op Zoom. Uitvaart: vrijdag 21 juli om 11.00 uur in de H. Gertrudiskerk, Grote Markt 10 in Bergen op Zoom. Aansluitend teraardebestelling op de R.K. begraafplaats in Bergen op Zoom.

Levensloop in het kort.  Wilhelmus (Wim) Cornelis Maria van der Riet werd op 19 oktober 1916 geboren in Dinteloord. Op 7 juni 1941 werd hij tot priester gewijd. In 1944 begon oud-pastoor Van der Riet zijn priesterlijke werk als hoogleraar en later president van het Groot-seminarie in Hoeven. In juni 1991 vierde hij zijn gouden priesterjubileum. Vanaf 14 november 1967 was hij werkzaam in het pastoraat op Walcheren. Hij ging op 1 september 1992 met emeritaat. Tussen 1966 en 1981 was hij Kanunnik van het Kathedraal Kapittel.

(met dank voor informatie aan Peter Vrancken, eindredacteur Nieuwsbrief H. Maria-parochie Walcheren)

Mooi afscheid van zr. Marie Petri

VLISSINGEN -IIn 1875 verschenen de eerste zusters Franciscanessen in het Vlissingse straatbeeld. De zusters werkten vooral in het toenmalige Sint Josephziekenhuis. Sommigen gingen het onderwijs in. Met het afscheid, 3 juli, tijdens de zondagse viering in de Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen van zr. Marie Petri, vertrekt de laatste Franciscanes uit Vlissingen. ‘De kleine zuster’, zoals ze zo vaak werd genoemd, verhuist naar het moederklooster Alverna in Aerdenhout.

Het afscheid van zr. Marie Petri kaderde in een bijzondere viering, die door voorganger pastor Ed Visser in een franciscaans jasje was gestoken. ,,Vieren is bij Franciscus loslaten’’, zei hij. Na afloop van de viering was er gelegenheid afscheid van de vertrekkende zr. Marie Petri te nemen. Velen maakten daar gebruik van.

tekst en foto: © Peter Vrancken

Dominee Kamphuis weg uit Goes

GOES – De Hervormde gemeente De Levensbron in Goes moet op zoek naar een nieuwe predikant. Dat kotm doordat ds. G. D. Kamphuis (29 oktober 1954) het beroep aannam dat de hervormde gemeente (Singelkerk) in Ridderkerk op hem uitbracht. Kamphuis deed 28 mei 1981 intrede in Hervormd Stolwijk, zijn eerste gemeente. Daarna volgden Hoevelaken (14 december 1986), Apeldoorn (30 juni 1991), Amstelveen-Buitenveldert (7 september 1997 1997) en Amersfoort (7 mei 2006). Kamphuis werd 20 november 2011 verbonden aan Hervormde gemeente De Levensbron te Goes.

Dominee Nieuwöhner overleden

VEG Wemeldinge

BEEKBERGEN – ds. Johannes Gijsbertus  Niewöhner (89) is woensdag 7 juni overleden. Dat meldt de website www.dominees.nl

Niewöhner diende vanaf 1958 de Vrije Evangelische Gemeente (VEG) in Wemeldinge. Vervolgens was hij vanaf 1964 verbonden aan de VEG in Apeldoorn. Daarna was hij vanaf 1970 werkzaam als luchtmachtpredikant. Begrafenis op 14 juni. Daaraan voorafgaand in de Kruiskerk  een gedachtenisdienst, aanvang 11.00 uur.

Alexandra de Krijger weg bij parochie

Johannes de Doperkerk Sluis

OOSTBURG – Alexandra de Krijger heeft per 1 juni haar werk als pastoraal werkster  van de H. Andreasparochie beëindigd. Zij heeft een andere functie aanvaard buiten het bisdom. ,,Wij wensen haar veel succes in de nieuwe weg die zij gaat”, zo meldt het Bisdom Breda.

De Krijger groeide op in Sluiskil. Zij volgde de juridische richting van de H.E.A.O. in Breda. Na een jaar op het provinciehuis in Middelburg te hebben gewerkt studeerde ze theologie (missionaire richting) in Heerlen. Ze volgde in 1986-1987 haar pastorale stage in het Tanzaniaanse  bisdom Same. Na haar afstuderen werkte ze tot 2001 in het arbeidspastoraat in Rotterdam. Daarna was ze acht jaar verbonden aan  de Rijksinrichting voor Jongens ‘den Hey-acker’ in Breda. Vervolgens werkte Alexandra twee jaar als pastor in Rotterdam. Zij werd in 2011 pastoraal werkster in vijf parochies West Zeeuws Vlaanderen. Deze fuseerden per 1 januari 2013 tot de H. Andreasparochie.

Edward van der Kaaij naar Aardenburg

Sint Baafskerk Aardenburg

AARDENBURG – Ds. Mr. E. (Edward) J. A.  van der Kaaij, ontheven predikant van de Vredeskerk in Nijkerk, heeft het beroep aangenomen dat de Protestantse gemeente van Aardenburg-Sint Kruis op hem uitbracht.  De op 16 september 1952 geboren predikant deed 11 maart 1990 intrede in de Hervormde gemeenten van ’s Heerenberg en Zelhem. Vervolgens stond hij vanaf 25 oktober 1992 in de Vredeskerk in Zelhem. Aan die periode kwam in 2015 een einde toen er problemen ontstonden rond zijn boek  ‘De ongemakkelijke waarheid van het christendom’,  waarin het bestaan van de historische figuur Jezus wordt ontkend. Hij werd toen losgemaakt van zijn gemeente en beroepbaar gesteld.

De gemeente Aardenburg-Sint Kruis is vacant sinds dominee John Bijman op 28 september 2014 afscheid nam. Hij nam het beroep aan dat de Protestantse gemeente van het Noord-Hollandse  Sint Pancras op hem uitbracht. Bijman was sinds 21 juli 2002 verbonden aan Sint Kruis en Aardenburg.

Kees Baggerman naar Krimpen

YERSEKE – Dominee C. (Kees) Baggerman heeft het beroep aangenomen dat de Protestantse gemeente in Krimpen aan den IJssel (IJsseldijk-kerk) op hem uitbracht. Dat betekent dat de predikant afscheid zal nemen van de Hervormde gemeente in Yerseke. Baggerman (geboren 30 december 1969) deed daar 23 mei 2012 intrede. Krimpen aan den IJssel wordt zijn tweede gemeente.

Nelly van Kampen-Boot overleden

AXEL – Ds. N. M. (Nelly) van Kampen-Boot  (57) is zaterdag 13 mei 2017 na een periode van ziekte overleden. Zij was vanaf 27 april 1997 verbonden aan de Hervormde gemeente van Axel en deed 25 augustus 2002 intrede in de Hervormde gemeente van Pijnacker. Daar werkte ze tot haar man Pieter van Kampen op 9 december 2009 overleed. Met hem was ze in 2002 getrouwd. Pieter van Kampen was behalve programmamaker bij de EO en publicist ook nog deeltijd- voorganger bij de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Nelly van Kampen-Boot werd vervolgens in november 2011 ddoor de Overseas Mission Fellowship uitgezonden naar Maleisië. Kerk in Actie ondersteunde deze uitzending. Nelly gaf les aan de Maleisische bijbelschool in de vakken Missiologie en Nieuwe Testament.

Sander Janse verruilt Zeeland voor Overijssel

Gereformeerde Gemeente ‘s Gravenpolder

’s GRAVENPOLDER – Dominee Sander Janse heeft het beroep aangenomen dat de Zuiderkerk-gemeente van Gereformeerde Gemeente in Rijssen op hem uitbracht. Hij zal dan ook op termijn vertrekken als dominee van zijn eerste gemeente, namelijk die van ’s Gravenpolder, waaraan hij sinds 17 juni 2013 is verbonden. Die gemeente groeide tijdens zijn ambtsbediening van 1942 tot 2035 leden. In Rijssen krijgt de 33-jarige predikant nog meer schapen onder zijn hoede, want die gemeente telt 2717 leden.

Ds. Kooistra weg uit Yerseke

Kerk VEG Yerseke

YERSEKE – Dominee Bennie Kooistra van de Vrije Evangelische Gemeente (VEG) in Yerseke doet per 1 september 2017 intrede bij de VEG in Hengelo (Ov). Hij heeft het beroep aangenomen dat laatstgenoemde gemeente op hem uitbracht. Kooistra werd op 1 februari 2011 verbonden aan de VEG Yerseke, zijn eerste gemeente.

De VEG in Yerseke werk samen met diverse andere kerkgemeenschappen in het dorp. Zo is er jaarlijks op het terrein van de scouting aan de Burenpolderweg een laagdrempelige dienst met de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Sinds decennia organiseren de VEG, de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente Rehoboth een gezamenlijke zangdienst op Kerstavond in de Hervormde Kerk.

Omer Gielliet (91) overleden

Dit beeld van het laatste avondmaal hangt boven de kerkdeur in Breskens

BRESKENS – Priester en beeldend kunstenaar Omer Gielliet uit Breskens is zondag op 91-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). Gielliet (14 mei 1925 , Biervliet) werd tot over de grenzen vooral bekend door zijn houten beelden, die hij sinds 1967 heeft gemaakt. De Heilige Barbarakerk en de tuin daarvan in Breskens staan vol met sculpturen van zijn hand. Maar ook in tientallen andere kerken in Nederland en België hangen werken van Omer Gielliet. Hij was allesbehalve een doorsnee priester die zich onderscheidde door zich persoonlijk te ontfermen over vluchtelingen deze ook in huis te nemen. Gielliet was bovendien een voorvechter van het milieu.Floris den Oudsten vertrekt uit Zeeland

Floris den Oudsten vertrekt uit Zeeland

Floris den Oudsten

BRUINISSE – Dominee Floris den Oudsten vertrekt als dominee van de Hervormde gemeente in Bruinisse. Hij heeft het beroep aangenomen dat de Gereformeerde Kerk van Enter op hem uitbracht.
Floris ( januari 1983) verbond zich 6 mei 2012 aan Bruinisse, zijn eerste gemeente. De ‘SGP-dominee’ profileerde zich daar als een kleurrijke persoonlijkheid. Hij zette zich bijzonder in voor de plaatselijke jeugd. Zo sprak hij  met jongeren in de kantine van de voetbalvereniging. Een ander voorbeeld is de ‘bitterballenclub’ in de pastorie. Eerst praten over een Bijbelverhaal, waarna om 21.30 uur de bitterballen en de drank op tafel kwamen. ,,Ook alcohol, ja, Drinken doen ze thuis ook, dus waarom niet in de pastorie?”, zei Den Oudsten in een gesprek met een plaatselijke website. Klik hier voor verhaal 

De predikant is actief op de sociale media.  Nadat hij zondag in Bruinisse bekend maakte het beroep naar Enter had aangenomen, werd dat dus ook gecommuniceerd via facebook.  Op de weblog monnikenwerk van de PZC was Floris enige tijd actief als columnist. Hij schreef daarvoor over thema’s als ‘Jezus en de kroeg’, ‘Jezus en het WK’ en  ‘Jezus en de Gaypride’. Daarin vertolkte hij prikkelende en rake opinies. Die columns scoorden dan ook vele duizenden hits. Met het vertrek van Floris verliest Zeeland een opvallende  persoonlijkheid.

 Arie bevestigt Louis

Felicitaties na de intrede

WIJK BIJ DUURSTEDE –  In de eeuwenoude Grote of Sint Janskerk in Wijk  bij Duurstede kon je paaszondag 16 april 2017 nogal wat Zeeuwen ontmoeten. Aanleiding was de dienst waarin dominee Louis Wüllschleger intrede deed als   predikant van de Hervormde gemeente aldaar.  Hij werd bevestigd door Arie van der Maas, predikant van de Protestantse gemeenten van Hoek en Driewegen c.a.

Van der Maas sprak bij de bevestiging over 1 Thessalonicenzen 1 vers 9 over de woorden ‘om de levende en waarachtige God te dienen’.   De intreepreek van  Wüllschleger handelde over de woorden ‘en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten’ uit het tiende vers uit 1 Thessalonicenzen 1. De voorbeden tijdens de dienst werden verricht door Jan Willem Wüllschleger, broer van Louis en predikant van de Christelijke Gereformeerde kerk in Zeewolde.

Dominee Arie van der Maas

Van Der Maas en Louis Wüllschleger zijn oude bekenden van elkaar. Wüllschleger heeft Van der Maas ooit in Zeeland bevestigd en laatstgenoemde deed dat nu dus wederkerig in Wijk Bij Duurstede.

Wüllschleger (13 april 1952) vertrok per 1 januari 2015 als directeur bij de zendingsorganisatie IZB, waaraan was verbonden sinds 5 februari 2010.  Hij maakte gebruik van de regeling tot vervroegd uittreden, maar is nu toch weer begonnen aan een nieuwe missie als gemeentepredikant.

Wüllschleger genoot in Zeeland veel bekendheid. Hij verbond zich op 24 augustus 1977 aan de Hervormde gemeente van Tholen-stad, zijn eerste standplaats. Daarna was hij van 18 april 1982 predikant van de Hervormde gemeente in ’s Gravenhave alvorens hij zich op 19 januari 1992 verbond aan wijkgemeente De Ontmoeting in Middelburg.

Grote Kerk Wijk bij Duurstede

Wüllschleger was in Zeeland ook actief voor het provinciaal dienstencentrum (PDC). Hij was vanaf 1 januari 2004 scriba van de Protestantse Kerkvergadering (PKV) Zeeland en regionaal adviseur van de classicale vergaderingen in Zeeland. De predikant onderscheidde door zijn doortastende wijze van optreden bij kerkelijk geschillen en was in zijn Zeeuwse jaren het gezicht naar buiten van de Protestantse Kerk in Nederland in wording.  Het wekte dan ook geen verwondering dat veel Zeeuwen hem zondag in Wijk bij Duurstede kwamen groeten. Niet alleen uit zijn vorige gemeenten Tholen en Middelburg, maar ook uit andere plaatsen in de provincie.

Abma, oud-predikant Poortvliet, overleden

kansel kerk Poortvliet

GOUDA – Dominee G. H. Abma, emeritus-predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is woensdag 29 maart 2017 na een ziekbed overleden.  Gerrit Hette Abma werd op 26 december 1947 geboren te IJsselstein. Na zijn studie theologie in Utrecht werd hij op 26 december 1974 predikant in de hervormde gemeente in Poortvliet. De  bevestigingsdienst werd geleid door zijn vader H. G. Abma, die behalve predikant, die ook bekendheid genoot als SGP-politicus.

Ds. G. H. Abma verruilde op 29 april 1979 Poortvliet voor Ederveen om vervolgens op 4 september 1983 intrede te doen in Gouda. Daar stond hij tot aan zijn emeritering op 1 januari 2013.

Abma werkte mee aan de dagboekjes van Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en was een bekende vertegenwoordiger van Christenen voor Israël. Hij schreef voor die organisatie talloze columns, die scherp van toon konden zijn.

Dienst van gebed en dankzegging: dinsdag 4 april in de Sint Janskerk in Gouda, aanvang 19.30 uur. Teraardebestelling woensdag 5 april op de begraafplaats  aan Eiteren 19 in IJsselstein.

Klik hier voor interview https://christenenvoorisrael.nl/2017/01/aandacht-blinde-vlekken/

Dominee Van den Hoek nam afscheid

Protestantse Kerk Breskens

BRESKENS – Dominee Wim van den Hoek (62) nam  zondag 19 maart afscheid van de Protestantse kerk in Breskens. Daarover berichtte de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). Hij is volgens de krant boventallig geworden door de fusie tussen Protestantse gemeenten van Breskens met de Protestantse gemeente De Verbinding (Schoondijke, Groede en Waterlandkerkje).

Van den Hoek deed in 19 juni 2005 intrede in Breskens en heeft er dus bijna 13 jaar gewerkt. Hij deed 9 december 1979 intrede in de Gereformeerde Kerk van Bierum, zijn eerste gemeente. Daarna stond hij in Middelharnis (intrede 14 september 1986) en IJsbrechtum  (23 augustus 1992). Klik hier voor verhaal PZC

Len Ruijgrok uit Poortvliet onderscheiden

POORTVLIET – Len Ruijgrok uit Poortvliet is vrijdag 17 maart 2017 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde in Veenendaal tijdens de synodevergadering van de landelijke Hersteld Hervormde Kerk (HHK), zo meldde Provinciale Zeeuwse Courant (PZC).  Burgemeester Ger van de Velde-de Wilde van Tholen reikt de onderscheiding uit.

Ruijgrok (16 december 1956) ) is sinds 2013 preses van de HHK.  Hij is sinds 31 augustus 2011 verbonden aan de Hersteld hervormde gemeente van Poortvliet. Voor dat kerkgenootschap was hij ook verbonden aan Monster (vanaf 27 september 1998) en Middelharnis (17 juni 1990). Voor de totstandkoming van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).

Hersteld Hervormde Kerk Poortvliet

De predikant deed 26 december 1980 intrede in de Nederlandse Hervormde gemeente van Bruchem en Kerkwijk. Vervolgens verbond hij zich 31 maart 1980 aan Arnemuiden en op 17 juni 1990 aan Middelharnis. Tijdens zijn predikantschap aldaar was hij  voorzitter van de classis Brielle.

Hij speelde een grote rol in het verzet binnen behoudende gemeenten tegen de totstandkoming van de PKN. In verband daarmee was gij vanaf 1999 voorzitter van het Comité tot Behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk.  Ruijgrok deed 27 september 1989  intrede in Monster. In die standplaats maakte hij na de totstandkoming  van de PKN de overstap naar de HHK.

Gereformeerde Bruinisse krijgt predikant

BRUINISSE – Corry Biemond-Spek (22 december 1955) heeft het beroep aangenomen dat de Gereformeerde Kerk van Bruinisse op haar uitbracht. Dat meldt de website www.dominees.nl Zij heeft daar vanaf 1 februari 2017 een betrekking van 25 procent.  Overigens blijft dominee Biemond ook verbonden aan de Hervormde gemeente van Steenbergen (50 procent).

De predikant deed 17 december 2000 intrede in de Ontmoetingsgemeente in Krabbendijke.  Ze verbond zich  19 december 2004 aan de Gereformeerde Kerk van Puttershoek-Maassdam, alvorens te vertrekken naar Steenbergen. 15 november 2009 .

Dominee Oosterbroek overleden

Christelijke Gereformeerde kerk Zierikzee

ZIERIKZEE – Ds. J. Oosterbroek, onder andere oud-predikant van de Christelijke Gereformeerde kerk in Zierikzee is donderdag 23 februari op 66-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad.

Jan Oosterbroek (geboren 19 december 1950) werd op 9 januari 1976 bevestigd als predikant van de Christelijke gereformeerde kerk in Opperdoes). Hij deed op 29 januari  1982  intrede in Harderwijk en verbond zich op 31 augustus 1990 aan  Zierikzee.. Dominee Oosterbroek ging op 8 september 2001 wegens gezondheidsproblemen vervroegd met emeritaat. Gedachtenisdienst vrijdag 3 maart in kerkgebouw De Zaaier E. den Herderstraat 22 Harderwijk, aanvang 12.45 uur. Aansluitend teraardebestelling op begraafplaats Oostergaarde aam Oosteinde 12 in Harderwijk.

Emmy Lockefeer-Daalman geëerd met diocesane onderscheiding

Emmy Lockefeer-Daalman

HULST – Bisschop Liesen heeft op 21 februari 2017 heeft de bisschop een diocesane onderscheiding toegekend aan Emmy Lockefeer-Daalman. Zij heeft zich reeds vele jaren bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de Willibrordus-basiliek in Hulst.

De Nieuwsbrief van het Vicariaat Middelburg meldt ,,Ze zorgde dat de basiliek netjes was, de kaarsen goed verzorgd en dat de deuren op tijd geopend en ook weer gesloten werden. Emmy toonde en toont nog steeds een enorme inzet en is erg verbonden met de Basiliek. Het is wel belangrijk de juiste snaar bij Emmy te vinden maar dan is niets te veel voor haar. Emmy heeft zich bescheiden en onopvallend gedurende meerdere decennia met grote toewijding aan haar Basiliek dienstbaar gemaakt.

Op 21 februari werd Emmy ontvoerd naar de pastorie en was zeer verrast vrienden en familieleden aan te treffen. Nog meer verrast was zij toen haar door pastoor Wiertz werd gevraagd te gaan staan voor het opspelden van de diocesane onderscheiding. Een felicitatie en een lang zal ze leven bleef niet uit. Aansluitend werd onder het genot van een kopje koffie en een drankje nog lang nagepraat.”

Dominee Pim Bons overleden

DELFZIJL – Dominee Pieter (Pim) Bons is op 17 februari 2017 overleden op de leeftijd van 84 jaar, zo meldt het Reformatorisch Dagblad. Bons (geboren 17 april 1932 in Rotterdam-Hillegersberg) werd op 25 juni 1961 bevestigd tot  zendingspredikant in algemene dienst in de classis Middelburg van de Nederlandse Hervormde kerk. Op 1 augustus 1972  werd hij benoemd tot Indonesië-secretaris Raad voor Zending. Bons werd op 6 maart 1983 bevestigd tot hervormd predikant in Noordlaren-Glimmen. Hij verbond zich op 18 juni 1989 aan de hervormde gemeente Zeerijp-Eenum-Westeremden, waarna per 1 mei 1997 emeritaat werd verleend. Afscheidsdienst  donderdag 23 februari Jacobuskerk Zeerijp 13.00-14.00 uur. Daarna crematie in besloten kring.

Oud-predikant Gereformeerd Nieuwdorp overleden

Tot appartementencomplex verbouwde voormalige Gereformeerde kerk Nieuwdorp

LEEUWARDEN – Geheel onverwachts is op maandag 13 februari dominee P. Hekstra (Paulus) op 64-jarige leeftijd overleden. Hekstra werd 12 juni 1942 geboren in Bandoeng  (Indonesië).

Na aan de Vrije Universiteit theologie te hebben gestudeerd werd hij in 1970 kandidaat gesteld.  Op 3 januari 1971 deed Hekstra intrede in de Gereformeerde  kerk in Twijzel. Vervolgens verbond hij zich op 25 mei 1975 aan de Gereformeerde kerk van Nieuwdorp, waarna hij van 11 november 1979 dominee werd van de kerk in Beetgum.

Hekstra werd 8 september 1991 opnieuw beroepbaar gesteld, waarna hij pastoraat verleende in diverse gereformeerde en hervormde gemeenten. Hij ging op 30 juni 2007 met emeritaat.

Afscheidsdienst maandag 20 februari in kerkgebouw De Oase aan Weideflora 142 in Leeuwarden-Huizum. Aansluitend teraardebestelling om Huizumer begraafplaats.

 

Freek Schipper wordt dominee van Thomaskerk

foto PKN B. op Zoom

WOENSDRECHT – Freek Schipper uit Woensdrecht wordt predikant van de Thomaskerk-gemeente in Zierikzee. Dat meldt de website www.dominees.nl  De gemeente van de Thomaskerk was vacant sinds Joke van Voorst en Michiel de Zeeuw op 8 mei 2016 intrede deden in de Protestantse wijkgemeente Wilhelminapark-Petruskapel in Dordrecht.

Frederik Jozias Theodoor Schipper (geb. 4 juni 1962) studeerde theologie in Kampen en werd 8 maart 1987 dominee van de Gereformeerde Kerk in Montfoort. Hij verbond zich 26 april 1992 aan de Gereformeerde Kerk in Goor en deed vervolgens op 9 juni 2013 in Woensdrecht intrede als legerpredikant.

Yoo Eun Seong komt naar Vlissingen

Yoo Eun Seong foto gkv.nl

VLISSINGEN – Yoo Eun Seong wordt de nieuwe predikant van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GLV) in Vlissingen. De kandidaat nam het beroep aan dat de gemeente, die samenkomt in de kerk aan de Lannoystraat, op hem uitbracht. Hij afficheerde zich op de website http://www.gkv.nl/ als volgt: ,,Omdat ik uit een multiculturele achtergrond kom, heb ik oog voor verscheidenheid in de kerk, maar ook voor de waardevolle tradities van de gereformeerde kerken. Vanaf mijn 9e – 13e heb ik in Apeldoorn gewoond, vanaf de 14e – 18e in Korea, en vanaf 18e weer in Nederland. Ik zie een roeping om de kerken te dienen die op dit moment predikanten hard nodig hebben. Veel kerken lopen leeg en m.n. veel jongeren haken vaak af. Anders dan vroeger worden ze meer of minder gedwongen door de culturele sfeer om zelf te kiezen voor het geloof.’’

De  GKV in Vlissingen was vacant sinds dominee Peter Baas op 31 mei 2015 afscheid nam wegens emeritaat.

Bernard van Lamoen nam afscheid

Bernhard van Lamoen (links) tijdens toespraak van John Jansen (bestuurder Pater Damiaanparochie)

MIDDELBURG – Na een dienstverband van 19 jaar heeft pastoraal werker Bernard van Lamoen zaterdag afscheid genomen van de H. Maria Parochie Walcheren. Sinds 1 januari 2017 is hij werkzaam in de Sint Norbertusparochie in Roosendaal.

“Een God die ons liefheeft”. Dat was het vertrekpunt van een lezing van de scheidende pastoraal werker, die daarmee geheel op zijn eigen, imponerende, wijze afscheid nam van bijna tweehonderd aandachtige luisteraars in de H.H. Petrus- en Pauluskerk in Middelburg.

Presentatie

Bernard van Lamoen zal op zaterdagavond 4 februari a.s. in zijn nieuwe parochie gepresenteerd worden tijdens een feestelijke eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk, Kade 23 in Roosendaal. Hoofdcelebrant is vicaris drs. Paul Verbeek. Deze eucharistieviering begint om 19.00 uur.

Vacature

Als gevolg van het vertrek van Bernard van Lamoen zijn binnen het Samenwerkingsverband Boven de Schelde 40 uur pastorale zorg vacant geworden. Of en hoe deze vacante uren ingevuld zullen worden is tot op heden nog niet bekend. Beslissingen daarover moeten worden genomen door bisschop mgr. drs. Jan Liesen.

Tekst en foto © Peter Vrancken

Ignace D’hert langer in Oostburg

H. Eligiuskerk Oostburg

OOSTBURG – Op 30 november 2016 liep de tijdelijke benoeming van pater Ignace D’hert o.p. als parochievicaris voor de H. Andreasparochie te Oostburg (0.6 fte) af. Met pastoor Wiel Wiertz kwam hij overeen opnieuw voor twee jaar zijn taak als parochievicaris voor de H. Andreasparochie te willen verlengen zolang zijn gezondheid dit toelaat. Bisschop Liesen heeft graag ingestemd met deze verlenging. (bron: nieuwsbrief vicariaat Middelburg)

 

 Pater Eugène van Acker sm overleden

HULST – Op zondag 8 januari 2017 is te Hulst overleden de weleerwaarde pater E.A.E. (Eugène) van Acker sm. Hij werd geboren 18 augustus 1922 te Heikant. Op 7 oktober 1942 deed hij zijn religieuze professie in de congregatie van de Paters Maristen. Op 21 februari 1948 werd hij tot priester gewijd.

Voormalige Gerardus Majella-kerk Terhole

Met ingang van 1 januari 1973 werd pater Van Acker, met goedkeuring van de provinciaal van de congregatie van de paters Maristen, benoemd in de parochie Heilige Gerardus Majella te Terhole. Tot aan zijn emeritaat per 1 augustus 1987 is hij in deze parochie werkzaam geweest.

Pater Van Acker is opgebaard in het uitvaartcentrum “De Ridder”, Spoorweg 4, 4561 XZ Hulst. Daar is gelegenheid om afscheid van hem te nemen op vrijdag 13 januari van 19:00 tot 19:30 uur. Dit is ook

mogelijk in de kapel van De Blaauwe Hoeve op zaterdag van 10:15 tot 10:45 uur.

De uitvaartdienst begint zaterdag 14 januari om 11:00 uur in de kapel van De Blaauwe Hoeve, Truffinoweg 2, 4561 NT Hulst. Na de uitvaartdienst volgt de teraardebestelling op de begraafplaats aan de Van der Maelstedeweg te Hulst. (bron: Nieuwsbrief Vicariaat Middelburg)

Oud-deken Peter van Hecke overleden

Peter van Hecke foto www.rkwalcheren.nl

MIDDELBURG – Op vrijdag 30 december 2016 is overleden oud-deken  Petrus Joannes (Peter) van Hecke. Hij werd geboren op 10 november 1941 te Middelburg. Op 25 juni 1966 werd hij tot priester gewijd. Daarna was hij achtereenvolgens assistent in Breda en kapelaan in Bergen op Zoom. Na te hebben gewerkt als districtscatecheet werd hij 15 oktober 1990 benoemd in de parochies van Middelburg, Vlissingen en Oost- en West Souburg, waar hij later ook pastoor werd. Per 1 september 1999 werd Van Hecke benoemd tot deken van het dekenaat Zeeland en tevens tot lid van het Kathedrale Kapittel van het Bisdom Breda. In deze periode was hij ook tijdelijk parochie-administrator van de huidige H. Andreasparochie en de huidige H. Pater Damiaanparochie. Daarnaast verrichtte Van Hecke projecttaken voor het dekenaat Het Markiezaat en was hij lid van diverse diocesane adviesorganen. Op 13 april 2007 werd Peter van Hecke eervol ontslag verleend. Omwille van een levenskeuze en in overleg met de bisschop heeft Peter van Hecke sinds 1 maart 2013 de priesterlijke bediening neergelegd.

De afscheidsdienst was zaterdag 7 januari in de Sint Gertrudiskerk in Bergen op Zoom, gevolgd door een korte herdenking in de aula van crematorium Zoomstede in Bergen op Zoom. (bron: Nieuwsbrief Vicariaat Middelburg)

 

Na 19 jaar weer een dominee

Kerk Gereformeerde Gemeente

BORSSELE De Gereformeerde Gemeente van Borssele krijgt voor het eerst sinds 1997 weer een eigen predikant. Dominee  D. De Wit (geboren 9 augustus 1964) van de gemeente Barneveld –Centrum nam het beroep aan dat de gemeente in Borssele op hem uitbracht, zo meldt de website www.dominees.nl

De Gereformeerde Gemeente in het dorp telt 366 doopleden en 336 belijdende leden, in totaal dus 702 leden. Dat is bijna de helft van totaal aantal inwoners (1433 per 1

Catharinakerk Borssele

Catharinakerk Borssele

januari 2015).  De Wit was voor hij naar Barneveld ging predikant in  Rijssen-West en Nieuw- Beijerland.

De tweede kerk in Borssele is de Protestantse gemeente, die bijeenkomt in de Kleine of Catharinakerk. Deze gemeente telt blijkens het PKN-jaarboek 2015/16 55 doop- en 109 belijdende leden. In de kerk worden sinds 13 november 2016 diensten ‘op gereformeerde grondslag’ belegd onder verantwoordelijkheid van de Hervormde gemeente van Arnemuiden.  Het gaat om een proef die loopt tot 13 mei 2017. In de loop der maanden wordt geëvalueerd of er behoefte bestaat aan deze diensten.

Ds Bohlmeijer overleden

Voormalige Gereformeerde kerk Oost-Souburg, in 2006 verkocht aan de Evangelische Gemeente de Wijngaard

Voormalige Gereformeerde kerk Oost-Souburg, in 2006 verkocht aan de Evangelische Gemeente de Wijngaard

ZUTPHEN – Ds. P.A. Bohlmeijer (Pieter Alexander), voorheen onder meer  predikant van de Gereformeerde Kerk Oost- en Wesrt-Souburg, is op 5 december 2016 op 94-jarig leeftijd overleden in Zupthen. Dat meldt de website www.dominees.nl

Bohlmeijer werd 04 juli 1922 geboren in Amsterdam. Na zijn theologische studie aan de VU in Amsterdam werd hij op 19 september 1954 als predikant verbonden aan de Gereformeerde Kerk van Wilnis. Hij verruilde die gemeente op 14 september 1958 met de Gereformeerde Kerk van Oost- en West-Souburg, om vervolgens vanaf 8 oktober 1962 als legerpredikant werkzaam te zijn.  Bohlmeijer deed diende verder de Gereformeerde kerken van Maassluis (intrede 6 februari 1966) en Eefde-Gorssel (intrede 28 maart 1971). Daarna was hij van 1975-1987 als leraar werkzaam in  Den Haag.

Volgens het Historisch Dienstencentrum van de VU stond ds. Bohlmeijer in de Tweede Wereldoorlog op het punt om met zijn broer Nico onder te duiken, omdat beiden een oproep voor tewerkstelling in Duitsland hadden gekregen. Op dat moment bracht ds. A. van de Weg een aantal joodse onderduikers onder  bij hun moeder in het ouderlijk huis te Bussum. Omdat zij anders waarschijnlijk gevaar zouden lopen, besloten de broers zich alsnog te melden voor de Arbeitseinsatz. De broers en de joodse onderduikers overleefden de oorlog.

Bernard van Lamoen weg uit Zeeland

MIDDELBURG –Bernard van Lamoen, pastoraal werker in de Mariaparochie op Walcheren de Pater Damiaanparochie in Goes, vertrekt per 1 januari 2017 naar Roosendaal. Dat is zondag 4 december bekendgemaakt tijdens vieringen in de parochies.

Bernard van Lamoen werkt sinds 1 september 1997 voor de Mariaparochie op Walcheren. Per 1 oktober 2013 werd zijn zending verbreed naar de Pater Damiaanparochie te Goes. Vanaf die datum werken de leden van het pastoraal team voor beide parochies.

Bernhard van Lamoen. foto Peter Vrancken

Bernhard van Lamoen. foto Peter Vrancken

Bernard van Lamoen had zelf aan bisschop Jan Liesen gevraagd om een nieuwe benoeming, na 19 jaar in Zeeland gewerkt te hebben. Hij is per 1 januari 2017  benoemd als pastoraal werker in de Sint Norbertusparochie te Roosendaal. Bernhard wordt daar voor 50% van de werktijd projectleider van het ´Seniorenproject Roosendaal-Zuid´ dat december 2016 begint. Met dit driejarig project wil de parochie inspelen op de eigentijdse sociale noden en vragen van ouderen. Met het Seniorenproject wordt getracht een antwoord te bieden op de behoefte aan contact, begeleiding en zingeving bij kwetsbare ouderen en mensen in hun omgeving.

Daarnaast wordt Bernard van Lamoen voor 50% van de werktijd benoemd als pastoraal werker binnen het pastoraal team van de Sint Norbertusparochie. Hij zal een bijdrage leveren aan het pastoraat ´Jonge gezinnen´ en aan het individueel en algemeen pastoraat.

De parochiebesturen  blikken dankbaar terug op alles wat Van Lamoen heeft gedaan: ,,Wij gunnen Bernard van harte deze nieuwe uitdaging. Hij heeft veel betekend voor de beide parochies en de samenwerking in het gebied Boven de Schelde.”

Op zaterdagmiddag 14 januari zal van Bernard afscheid genomen om 14.00.u. in de Petrus en Pauluskerk te Middelburg. In overleg met het bisdom Breda wordt gekeken op welke wijze de vacature ingevuld kan worden.

Oud-predikant Bruinisse overleden

bruinisse-hervormdSNEEK -Prof. dr. Henrik Jagersma, emeritus hoogleraar aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid (UFPG) in Brussel, is donderdag 1 december 2016 op 89-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de website www.dominees.nl

Jagersma (geboren op 2 februari 1927 in Oudega) werd in 1961 tot predikant bevestigd in de Nederlandse Hervormde gemeente Nijega-Elahuizen. Hij diende de Hervormde gemeente te Bruinisse  van 1965-1968. En die van Assen (1970) en ’s-Hertogenbosch (1974). Van 1968 tot 1970 werkte hij leraar aan het Christelijk Lyceum te Arnhem. Jagersma was van 1975 tot 1990 hoogleraar Hebreeuws en oud-testamentische vakken aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel. Begrafenis: dinsdag 6-12 in Elahuizen, voorafgegaan door een dienst in de Martinikerk in Sneek, aanvang 13.00 uur.

Maarten Post neemt beroep Stavenisse aan

Hervormde kerk Stavenisse

Hervormde kerk Stavenisse

STAVENISSE – Maarten Post heeft op 28 november 2016 het beroep aangenomen dat de Hervormde Gemeente op het uitbracht.

Kandidaat Post werd 5 januari 2014 al als predikant van dezelfde gemeente bevestigd via de Mobiliteitspool van de PKN. De gemeente was daarvoor vacant sinds 26 september 2009 toen dominee Paul Zeedijk zich verbond aan de gemeente Westerlee-Heiligerlee. De Hervormde gemeente telt 105 doop- en 222 belijdende leden (bron Jaarboek PKN 2015-2016).

Dominee Zwartbol van Stavenisse naar Urk

urkjachinenboazkerkSTAVENISSE – Dominee Th. J. Zwartbol (geb. 3 oktober 1961)  van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland doet op zaterdag 17 december 2016 intrede in de Jachin en Boazkerk in Urk. Hij nam 4 december afscheid van Stavenisse. Zwartbol werd 2 augustus 2006 door ds T. Klok in de gemeente De Vak Wekerom bevestigd als lerend ouderling Op 7 mei 2008 werd hij door collega T. Klok als predikant aan dezelfde gemeente verbonden.  Op 20 juli 2011 deed Zwartbol intrede in Stavenisse. Het beroep dat hij nu naar Urk aannam was al het derde in een jaar tijd dat hij uit die gemeente ontving.  Dat heeft te maken met grote predikantentekort binnen zijn kerkgenootschap. Het beroep uit Urk was verder het 17e dat Zwartbol ontving sinds hij in Stavenisse stond. Dat lijkt veel, maar toch is dat niet zo. Zie bijvoorbeeld dominee M. Krijgsman, die sinds 15 september 2009 is verbonden aan de Gereformeerde Gemeente in Nederland in Arnemuiden, zijn eerste gemeente. Hij kreeg, zo meldt het Reformatorisch Dagblad van 5-12-2016, dezer dagen zijn 73e beroep binnen, namelijk uit Rijssen.  Dat zijn dus ruim tien beroepen op een jaar.

Dominee Fahner (63) overleden

Kerk Noordwelle

Kerk Noordwelle

DRONTEN –  Dominee Teunis Steven Fahner is woensdag 23 november overleden op 63-jarige leeftijd. Hij werd geboren op 5 november 1953 in Zwolle en  studeerde theologie in Utrecht.  Teun Fahner verbond zich 1 juni 1980 als Hervormd predikant aan de gemeenten  Renesse-Noordwelle-Seroos­kerke. Hij deed op 26 januari 1986 intrede in de Hervormde gemeente van Dronten en ging 1 november 2012 met vervroegd emeritaat.

Oud-predikant Zierikzee overleden

kansel Gasthuiskerk

Gasthuiskerk Zierikzee

ZIERIKZEE – Dominee ds. J. van der Schee (Jacobus) is 30 oktober 2016 overleden op 88-jarige leeftijd. Hij werd op 2 april 1928 geboren in Barendrecht. Na zijn studie theologie in Utrecht werd Van der Schee op 5 oktober 1952 bevestigd tot predikant van de Hervormde gemeente van Willige Langerak. Daarna stond hij achtereenvolgens in de Hervormde gemeenten van ’s- Gravenmoer (1957), Hoogeveen ( 1963), Zierikzee (1969), Heiloo-Limmen-(1975) en Vaassen (1980-1992).

De begrafenis was vrijdag  4 november in Zierikzee na een dienst van Woord en gebed in de Gasthuiskerk.

Dominee J. W. T. Quak overleden

Kerk Ellewoutsdijk

Kerk Ellewoutsdijk

ELLEWOUTSDIJK – Dominee Jacobus Theodorus Willem Quak is op 7 oktober overleden, zo meldt het Reformatorisch Dagblad. Hij werd op 17 februari 1929 geboren in Sibculo,  studeerde theologie in Groningen en werd in 1958 hervormd predikant in Mijnsheerenland.

Quak stond achtereenvolgens in Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk (1965), Vianen (1972) en Berkel en Rodenrijs (1986). Hij ging in 1993 met emeritaat. Daarna verrichtte hij nog tot 1998 hulpdiensten in het pastoraat voor de Hervormde gemeente Ellewoutsdijk. Deze is in 2001 opgeheven.

De kerkgangers zijn sindsdien aangewezen op het bedehuis in Driewegen van de Protestantse gemeente DEO (Driewegen-Ellewoutsdijk-Ovezande). De hervormde kerk is in 1944 verwoest tijdens zware beschietingen bij de Slag om de Schelde. Na de Tweede Wereldoorlog is een nieuw bedehuis verrezen.  Daar worden alleen nog diensten gehouden in de Zeeuwse streektaal. Het bedehuis staat thans bekend onder de naam ‘’t Kerkje van Ellesdiek’.

Groot Karsijn wordt dominee in Oosterland en Kerkwerve

Protestantse kerk Kerkwerve

Protestantse kerk Kerkwerve

OOSTERLAND  – Kandidaat H.G.W. (Edwin)  Groot Karsijn heeft het beroep aangenomen dat de Protestantse gemeenten van Oosterland en Kerkwerve op hem uitbrachten.  Hij zal 61% van zijn werktijd voor Oosterland actief zijn en 33% voor Kerkwerve). Groot Karsijn wordt zondag 13 november in Kerkwerve bevestigd door dr René de Reuver, scriba van de generale synode van de PKN. Die dienst begint om 10.30 uur. Vervolgens doet hij op dezelfde dag intrede in Oosterland (aanvang 14.30 uur).

Ineke de Feijter doet intrede in Koorkerk

Liturgisch centrum Koorkerk

Liturgisch centrum Koorkerk

MIDDELBURG – Ineke de Feijter doet zondag 9 oktober intrede als nieuwe predikant van de Koorkerk in Middelburg. Zij wordt bevestigd  ds. Mieke Punt en dr. ds. Eric Cossee. De gemeente was vacant sinds het afscheid van dominee Wim Jansen (20 december 2015). De aanvang is om 14:30 uur. Na afloop is er een gezellig samenzijn waarbij er gelegenheid is tot ontmoeting.

Marjan Riedijk bevestigd in Nieuwerkerk

Riedijk (2e van links) wordt toegezongen na de handoplegging

Riedijk (2e van links) wordt toegezongen na de handoplegging

NIEUWERKERK – Marjan Riedijk is zondag 2 oktober 2016 bevestigd tot predikant van de Protestantse gemeente in Nieuwerkerk. Dat gebeurde in de Johanneskerk, waar ze vervolgens intrede deed met een preek over Psalm 119 vers 62: ,,Ik schep vreugde in de belofte, als de vinder van een rijke buit”.  Riedijk werd bevestigd door ds Piet de Graaf uit Zierikzee. Aan de handoplegging namen deel de predikanten G. Sinke, A. van der Ploeg, G. van de Pol,  N. W. van Houten en J. W. Meeuwissen en ouderling/kerkelijk werker J. Kooman. Aan het slot van dienst werd ze toegesproken door Mark van der Weele (preses van de kerkenraad), die ds Floris den Oudsten uit Bruinisse bedankt voor zijn werk als consulent. Ds De Graaf heette Riedijk welkom namens de classis Zierikzee en de werkgemeenschap van predikanten.

Elly Bouman aan de slag in Roeselare

ROESELARE- Dominee Elly Bouman deed zondag 25 september 2016 intrede in de Geuzentempel in Roeselare als nieuwe predikant van de plaatselijke gemeente van de Verenigde Protestantse Kerk in België. Zij werd bevestigd door dominee Frans van der Sar uit Brugge. Bouman stond van 8 september 2008 tot 11 september 2016 in de Protestantse gemeenten van Nieuw- en Sint Joosland en Ritthem. Een flinke groep leden uit die gemeenten woonden de dienst in Roeselare bij.

Dominee Houwaart overleden

Interieur kerk Oudelande

Interieur kerk Oudelande

OUDELANDE – Arie Jaco Houwaart, die als predikant onder meer werkte op Zuid-Beveland en in Zeeuws Vlaanderen is zaterdag 10 september 2016 overleden. De op 16 december 1949 geboren dominee werd op 22 november 1987 bevestigd in Kuinre, zijn eerste gemeente. Hij deed 12 januari 1992 intrede in gemeente De Zuidwesthoek, die toen nog bestond uit de Hervormde gemeenten in Cadzand, Retranchement, Sint Anna ter Muiden en Sluis. Houwaart verbond zich 7 mei 2000 aan Veendam en op 17 april 2005 aan Hensbroek. Op 16 september 20007 tot aan zijn emeritering in maart 2015 was  hij verbonden aan de Protestantse gemeente Nieuwdorp en de Hervormde gemeente Oudelande.

Ds Bouman neemt afscheid van Nieuwland en Ritthem

Ds Elly Bouman

Ds Elly Bouman

NIEUW- EN SINT JOOSLAND/RITTHEM – Ds. Elly Bouman neemt zondag 11 september 2016 afscheid van de Protestantse gemeenten van Ritthem en Nieuw- en Sint Joosland. Zij heeft een beroep aangenomen naar de gemeente in Roeselare van de Verenigde Protestantse kerk in België (VPKB).

De afscheidsdienst begint om 14.00 uur in de Eben Haëzerkerk, Kerkplein 1 te Nieuw- en Sint Joosland. De predikant werd op 7 september 2008 verbonden aan beide dorpen.

 

 

Dominee Van Ginhoven gaat met emeritaat

Kerk Aagtekerke

Kerk Aagtekerke

AAGTEKERKE- Dominee Bertien van Ginhoven van de Gefedereerde Protestantse gemeente te Aagtekerke en Domburg neemt zondag 25 september 2016 afscheid wegens vervroegd emeritaat. Dat gebeurt tijdens een dienst die om 14.30 uur begint in de Dorpskerk aan Dorpsplein 4 in Aagtekerke.  Van Ginhoven werd 6 februari 2005 tot predikant bevestigd van de Protestantse gemeente Aagtekerke. Deze gemeente en die van Domburg zijn per 1 juni 2016 gefedereerd.  De federatie wordt na het vertrek van Van Ginhoven alleen bediend door ds Rianne de Reus.

Koudekerke krijgt nieuwe predikant

KOUDEKERKE – Ds. A. G. Los uit Antwerpen heeft het beroep aangenomen dat de Protestantse gemeente van Koudekerke op haar uitbracht. Op de website van de gemeente in Koudekerke staat Kerk Koudekerkedaarover de volgende melding:

,,Een jaar zijn de mensen van de beroepingscommissie bezig geweest met het zoeken naar een nieuwe predikant. Daar heeft men veel tijd ingestoken.

Na een gemeentevergadering heeft de kerkenraad op zondag 3 juli een beroep uitgebracht op ds. A.G. Los te Antwerpen. Zondag 10 juli is zij voorgegaan in een dienst. Aan het einde van deze dienst heeft zij de gemeente medegedeeld, dat zij het beroep heeft aangenomen. Zij zal op zondag 9 oktober a.s. aan onze gemeente verbonden worden.

We zijn blij, dat het werk van de commissieleden hiermee wordt beloond en er een einde komt aan de vacaturetijd.

Namens de kerkenraad, Heleen den Haan (scriba).”

In de gemeente is ook ds. Kees den Hertog werkzaam.  Los vervult de vacature van ds Rob Poesiat die 31 mei 2015 afscheid nam wegens emeritering.

Marjan Riedijk wordt dominee in Nieuwerkerk

NIEUWERKERK- Kandidaat Marjan Riedijk uit Zierikzee heeft het beroep aangenomen dat de Protestantse gemeente van Nieuwerkerk op haar uitbracht. Het gaat om een predikantsplaats

Riedijk na afloop dienst Zierikzee op 15-3-2015

Riedijk na afloop dienst Zierikzee op 15-3-2015

van 40 procent.

Marjan Riedijk wordt in Nieuwerkerk de opvolger van dominee Thomas Johannes Smink, die sinds 30 september 2007 aan de gemeente was verbonden en 5 juli 2015 afsceid preekte wegens vertrek naar de hervormde gemeente van Wierden. De Protestantse gemeente van  Nieuwerkerk telt 209 doop- en 244 belijdende leden (informatie Jaarboek 2015-2016).

Joke Herweijer neemt beroep aan naar Burgh

Protestantse kerk Burgh

Protestantse kerk Burgh

BURGH – Joke Herweijer heeft het beroep aangenomen dat de Protestantse gemeente van Burgh op haar uitbracht. Zij volgt ds Maarten Diepenbroek op die 12 april 2015 afscheid nam wegens vertrek naar de Evangelisch Lutherse gemeente van Woerden. Herweijer (geb. 25 juli 1960) werkt van 1990-1996 als predikant met een bijzondere opdracht voor de toenmalige classis Middelburg der Nederlandse Hervormde kerk. Van 1996-2001 was zij achtereenvolgens werkzaam in Dordrecht de classis Breda, in Bemmel en in Heteren.

Ds. Deelstra wordt predikant in Krabbendijke/Yerseke

Gereformeerde kerk Yerseke

Gereformeerde kerk Yerseke

KRABBENDIJKE – Ds. T. Deelstra uit het Friese Opeinde veindt zich zondag 4 september aan de Gereformeerde kerken van Krabbendijke en Yerseke. De bevestiging en intrede vinden plaats tijdens een dienst die om 14.30 uur begint in de Gereformeerde kerk van Krabbendijke. Deelstra (geb. 8 april 1959) werd op 4 januari 1987 aan zijn eerste gemeente verbonden. Dat was de Gereformeerde kerk van Oldehove. Vervolgens was hij dominee van de Gereformeerde kerken in Dokkum 1991-1996), Baflo (1996-2000) en Herwijnen (vanaf 2000) alvorens hij zich in 2008 verbond aan de Gereformeerde kerk van Nijega-Opeinde-De Tike. Deelstra wordt in Krabbendijke opvolger van ds. W. J. van de Griend, die daar stond van 1998-2011. In Yerseke is hij de opvolger van ds. A. P. D. Zijlstra, die van 2005-2011 aan die gemeente was verbonden.