Topmenu

Ontmoeting over Drempels

Bijna 20% van alle mensen in Nederland heeft een chronische ziekte of handicap. Vanwege de vergrijzing neemt dit aantal toe. Lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen vormen vaak een drempel om actief te kunnen deelnemen in kerk en samenleving.

De oecumenische werkgroep Ontmoeting over Drempels Zeeland wil de integratie van mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen of een chronische ziekte in kerk en samenleving bevorderen.

Zij doet dit door:

  • Bezinning op de wijze waarop de kerk omgaat met vragen van ziekte en gezondheid en de maatschappelijke ontwikkelingen t.a.v. de positie van chronisch zieken en mensen met beperkingen.
  • Het inventariseren van knelpunten en kansen voor deelname van mensen met een beperking in kerken en bij kerkelijke activiteiten in Zeeland.
  • Het geven van voorlichting en advies aan plaatselijke gemeenten en het ontwikkelen van initiatieven gericht op het bevorderen van de deelname van mensen met een handicap of chronische ziekte.

Ontmoeting over Drempels is een werkgroep van de Raad van Kerken in Zeeland. De werkgroep is vertegenwoordigd in de landelijke Interkerkelijke Commissie Integratie Gehandicapten.

Voor meer informatie en het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de werkgroep,

Anneloes Steglich,
telefoonnummer: 06 52 66 59 57
e-mail:  [email protected] 

  • tips om de toegankelijkheid te verbeteren
  • artikelen en informatie
  • vuistregels voor het omgaan met zieken

artikel ds. G.Grootjans